Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Politist local

În temeiul art.618, alin.2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, organizat în baza Legii nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

Primăria Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional asistent (3 posturi), la Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective, în cadrul Serviciului Poliție Locală, din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, județul Botoșani.

Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:
a) selecția dosarelor de înscriere: în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
b) proba suplimentară (sportivă, cu caracter eliminatoriu): 29.06.2021, ora 10.00;
a) proba scrisă: 02.07.2021, ora 10.00;
b) proba interviu: în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Locul de desfășurare a concursului: 
- proba suplimentară(sportivă): Stadionul Municipal 1 Mai, din strada 1 Decembrie, Dorohoi 
- proba scrisă și interviul: Primăria Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica, nr. 34, județul Botoșani.

Depunerea dosarelor: la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi din strada Grigore Ghica, nr.34, la  Compartimentul Resurse Umane, la doamna Ciortan Teresa Adina, consilier, clasa I, grad profesional superior, în perioada 28.05.2021 – 16.06.2021.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere (de la Compartimentul Resurse Umane sau de pe site-ul instituției);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;
e) copia diplomei de bacalaureat;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sauadeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Copiile de pe actele din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Mențiuni:
(11)Modelul orientativ al adeverințeimenționate la lit. f) se regăsește la Compartimentul Resurse Umane sau pe site-ul instituției.
(12)Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. nr.611/2008 şi din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurăriiactivității, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
(2)Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(3)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4)Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituțional.

Condițiile generale pentru participarea la  concurs, conform art.465din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publica. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) să îndeplinește condițiile de studii și vechime in specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinească condițiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
i) să nu le fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitiva, in condițiile legii. 
j) să nu fi fost destăinuita dintr-o funcție publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) să nu fi fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifică. 

Condițiile specifice pentru participarea la concurs:
să aibă studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție de asistent;

Proba suplimentară (sportivă) se va desfășura în conformitate cu prevederile Procedurii privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare (sportive) pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților care participă la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție specifice de polițist local, din cadrul Serviciului Poliție Locală, din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, aprobată prin Dispoziția nr. 1019/09.09.2019, publicată pe site-ul instituției, împreună cu anunțul de concurs.

Bibliografiaeste următoarea:
- Constituția României, republicată;
- Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea nr. 1332/2010, republicată;
- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al munițiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/1996privind regimul armelor de foc şi al munițiilor,cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 61/1991pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniștii publice - Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 203/2018privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 333/2003privind pazaobiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - Republicare*), cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 55/2020privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL 72/2020 – privind organizarea circulației rutiere în municipiul Dorohoi (site: www.primariadorohoi.ro);
- HCL 114/2017 – privind regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată pe domeniul public și privat în municipiul Dorohoi (site: www.primariadorohoi.ro);
- HCL 78/2016 – privind obligațiile ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor din municipiul Dorohoi, pentru buna gospodărire a localității (site: www.primariadorohoi.ro).

Tematica este următoarea:
- Legea fundamentală a statului român.
- Statutul funcționarului public, din ORG 57/2019 privind Codul Administrativ.
- Prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, principiul egalității între cetățeni
- Egalitatea de șanse între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de gen, în toate sferele vieţii publice din România.
- Uzul de armă, procurarea, condițiile, regimul, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor;
- Organizarea, selecționarea personalului, atribuțiile, drepturile și obligațiile poliției locale, statutul personalului, folosirea mijloacelor din dotare;
- Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- Constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor, căi de atac;
- Formele de pază, sisteme de protecție si alarmare, atestarea și pregătirea personalului de pază-atribuții;
- Măsuri de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de Covid-19; 
- Organizarea circulației, a parcărilor obligațiile instituțiilor, agenților economici si a cetățenilor din municipiul Dorohoi.

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs este doamna Ciomârtan Teresa Adina, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Resurse Umane; telefon/fax: 0231611301, 0231610133, e-mail:[email protected] sau [email protected]

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

GALERIE FOTO

Politist local
DorohoiNews.ro, 28-05-2021

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitateINFORMARE

Anunt DelGaz

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PUBLICITATE

Magistra

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Salon Laura angajează coafeză cu experiență

Salon Laura angajează coafeză cu experiență
Salon Laura angajează coafeză cu experiență. Relații la telefon: 0770801186

Angajăm asistent de farmacie și farmacist

Angajăm asistent de farmacie și farmacist
Angajăm asistent de farmacie și farmacist pentru punct de lucru în Dorohoi. Relații la telefon ...

Salon de înfrumusețare din Dorohoi caută personal calificat

Salon de înfrumusețare din Dorohoi caută personal calificat
Salon de înfrumusețare din Dorohoi caută personal calificat pentru posturile de cosmeticiană ...

Angajez bucătar, barman și ospătar

Angajez bucătar, barman și ospătar
Angajez bucătar, barman și ospătar pentru o locație nouă din Dorohoi. Relații la telefon: ...

Banca Cooperatistă Jijia Dorohoi scoate la concurs două posturi. Vezi detalii!

Banca Cooperatistă Jijia Dorohoi scoate la concurs două posturi. Vezi detalii!
Banca Cooperatistă Jijia Dorohoi scoate la concurs două posturi, referent și economist. Relații la ...

MINDO Dorohoi angajează operator polistiren

MINDO Dorohoi angajează operator polistiren
MINDO S.A. Dorohoi angajează operator polistiren. Studii liceale. Relații la societate – str. ...

SC din Dorohoi angajează confecționeri mașină

SC din Dorohoi angajează confecționeri mașină
Societate Comercială cu profil confecții, angajează muncitori confecționeri mașină de cusut. Relații ...

SC din Dorohoi caută fată sau doamnă pentru FastFood

SC din Dorohoi caută fată sau doamnă pentru FastFood
Societate comercială din Dorohoi caută fată sau doamnă pentru FastFood, cu sau fără experieță. ...

SC din Dorohoi angajează șoferi TIR

SC din Dorohoi angajează șoferi TIR
Societate comercială cu profil agricol angajează șoferi TIR. Informații la telefon: 0231611991 , ...

Garsonieră de închiriat

Garsonieră  de închiriat
Ofer spre închiriere garsoniera in Plevna et 3,mobilată si utilată. Ofer si cer seriozitate. ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro