Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Psoturi-publice

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, ale Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform OUG 34/2023, privind reducerea cheltuielilor bugetare Directia de Asistență Socială Dorohoi organizeaza concurs, pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, vacante de referent/administratorcladiri, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga de munca, cu mentiunea ca acesta este post unic, deoarece atributiile prin continutul si natura lor, nu se regasesc intr-o alta structura organizatorica.

Concursul va avea loc in perioada 14 decembrie 2023 – 20 decembrie 2023, dupa cum urmeaza:
- 14 decembrie 2023, ora 09.00 – proba scrisa in cadrul careia se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul;
- 20 decembrie 2023, ora 09.00 – proba practica/interviul in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Conditii generale de participare, conform art. 15 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare  pentru postul de referent / administrator cladiri:
- Studii medii - absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Abilități de comunicare;
- Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca;
- Cunoştinţe operare PC.

Dosarele de înscriere vor cuprinde:
a) formular de înscriere la concurs, conform anexei nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022, anexat prezentului anunt;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – Birou Resurse Umane si servicii sociale furnizate prin asistentii personali.

Termenul de depunere al dosarelor: 05.12.2023, ora 16.00.
- fie la sediul D.A.S. Dorohoi, serviciul  resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali;
- fie încărcat, în format electronic, la adresa [email protected], respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În situația transmiterii documentelor prin poștă electronică, candidatul are obligația de a se prezenta cu documentele în original pentru certificarea acestora de către secretarul comisiei de concurs, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, sub sancțiunea excluderii candidatului din cadrul concursului.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă și să nu existe informații sub formă de link în corpul e-mail-ului.

Orice document asumat în nume propriu de către candidat, transmis prin poșta electronică (formular de înscriere, declarație pe propria răspundere etc.), va fi semnat utilizând semnătura electronică avansată sau calificată.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de concurs și a formatului menționat, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Toate documentele se depun în limba română.  

Tematica concursului pentru ocuparea postului de referent/administrator cladiri:

- Cunoștințe operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail. 
- Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea incendiilor.
- Organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor
- Managementul și organizarea Direcției de Asistență Socială Dorohoi
- Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii
- Rezolvarea problemelor ce revin sectorului administrativ-gospodăresc.
- Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.

Bibliografie concurs referent/administrator cladiri:
1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, 
4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
5. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor Cadru de Organizare si Functionare ale Serviciilor Publice de Asistentă Socială si a Structurii Orientative de Personal – anexa nr. 2;
6. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar și capitolul Consiliul Local;
7. H.C.L. nr. 110/ 2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

Cerinte proba practica:
- Operare PC
-  Rezolvarea problemelor ce revin sectorului administrativ – gospodăresc
-  Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.
Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:
• Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul : 20.11.2023 - 05.12.2023 orele 16,00 

1.Selecția dosarelor: 07.12.2023 ora 10,00
• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 07.12.2023  ora 12,00 
• Depunerea contestațiilor selecție dosare: 08.12.2023 până la ora 12,00
• Soluționarea contestațiilor selecție dosare și afișarea rezultatelor: 11.12.2023 ora 14,00

2. Proba scrisă: 14.12.2023 ora 09,00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi.
• Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 15.12.2023 ora 10,00;
• Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 18.12.2023 ora 10,00;
• Soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 19.12.2023 ora -14,00;
• Afișarea contestațiilor la proba scrisă: 19.12.2023 ora 16,00;

3. Proba practica/ interviu – 20.12.2023 ora 09,00;
• Afișare rezultate proba practica/interviu: 21.12.2023 ora 10,00;
• Depunerea contestațiilor la proba practica/interviu: 22.12.2023 – ora 10,00;
• Soluționare și afișare a rezultatelor după contestații la proba practica/interviu: 27.12.2023- ora 10,00;

4. Afișarea rezultatelor finale – 28.12.2023 ora 10,00

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43  sau la telefon nr. 0231/617813, interior 15.

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

GALERIE FOTO

Psoturi-publice
DorohoiNews.ro, 17-11-2023

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePanoramic Travel Botosani

BANCUL ZILEI !


DorohoiNews.ro


O blondă la spovedanie:
- Părinte, am preacurvit.
- De câte ori, fiica mea?
- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!DOROHOI NEWS - Primim la redacție

DorohoiNews.ro


PARTENERI - AJOFM BOTOSANI

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ZiareBotosani.ro

POLIȚIA LOCALĂ DOROHOI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Dorohoi News

DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roUMANITAR

DorohoiNews.ro

Donatii online prin contul PAYPAL…DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.roPUBLICITATE


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Vând casă în Agafton, Botoșani. Vezi detalii!

Vând casă în Agafton, Botoșani. Vezi detalii!
Vând casă în Agafton, Botoșani.  Alte detalii: - Fosa septică are aproximativ ...

Producător rezervoare și fose septice, angajăm agent comercial

Producător rezervoare și fose septice, angajăm agent comercial
Producător rezervoare și fose septice, angajăm agent comercial în relația cu depozitele de ...

SC Euromatcon SRL solicită autorizație de mediu. Vezi detalii!

SC Euromatcon SRL solicită autorizație de mediu. Vezi detalii!
SC Euromatcon SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul - Secție de producție mortare uscate, ...

Angajăm ajutor de bucătar

Angajăm ajutor de bucătar
SC din Dorohoi angajează ajutor de bucătar, cu sau experiență. Mai multe relații la telefon: 0742914731

Societate comercială din Dorohoi angajează mecanici agricoli cu experiență

Societate comercială din Dorohoi angajează mecanici agricoli cu experiență
Societate comercială din Dorohoi cu profil agricol angajează mecanici agricoli cu experiență. Informații ...

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri! Oferim și cerem seriozitate maximă! Salariul este motivant, ...

Caut loc de muncă pe tractor sau camion!

Caut loc de muncă pe tractor sau camion!
Caut loc de munca pe tractor sau pe camion în zona Dorohoi! 0771267054

Vând apartament în Blocul Turn din Dorohoi

Vând apartament în Blocul Turn din Dorohoi
Vând apartament in bloc Turn centrul cu suprafață de 54mp 2balcoane , 2debarale izolat exterior ...

Vând garsonieră confort 1

Vând garsonieră confort 1
Vând garsonieră confort 1.Cercetas stiubeanu.24 mp.utili.+boxă.etaj 3/3.Renovata:gresie,faianță,parchet, ...

Caut chirie

Caut chirie
Caut chire apartament pot oferi 700 de lei 0746558810

PARTENERI

DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro