Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

1

Direcția de Asistență Socială Dorohoi organizeaza concurs, pentru ocuparea a 4 functii contractuale de executie, vacante de medici scolari cu jumatate de norma, pe durata nedeterminata, specializarea medicina generala/medicina de familie/pediatrie, in cadrul Serviciului de beneficii sociale, Compartimentul Asistenta Medicala Scolara, cu mentiunea ca aceste  posturi sunt unice, deoarece  Cabinetul Medical Scolar nr. 3 arondat Colegiului National Grigore Ghica Dorohoi este structura nou infiintata si Cabinetul Medical Scolar nr. 4 arondat Scolii Profesionale Speciale Ion Pilat Dorohoi nu are  medic angajat.

Concursul va avea loc la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi:
- 11 iunie 2024, ora 10.00 – proba scrisa 
- 17 iunie 2024 - proba practica/interviul 

A. Conditii generale de participare la concurs pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

B. Condiţii specifice de ocupare a posturilor de medici scolari, pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii:
- absolvent de medicina cu diploma de licenta, specializarea medicina generala/medicina de familie/pediatrie, cu drept de libera practica.
- certificat de medic  specialist in specialitatea generala/medicina de familie/pediatrie.
- certificat de membru Colegiul Medicilor din Romania cu viza pe anul in curs.

C. Acte necesare dosar înscriere:
a) formular de înscriere la concurs, conform anexei nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022, anexat prezentului anunt;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de nastere, copie certificat de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copie, diploma de licenta;
 e) copie, certificatul de medic primar /specialist in specialitatea medicina generala/medicina de familie/pediatrie.
 f) copie, certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania cu viza pe anul in curs.
g) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
h) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 din O.M.S. 166/2023.
i) certificat de cazier judiciar;
j) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
k) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
l) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – Serviciul Resurse Umane si servicii sociale furnizate prin asistentii personali.

D.Calendarul de desfășurare a concursului:
- Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 21.05.2024 - 03.06.2024, ora 16.00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi (10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului).
- Selecția dosarelor: 05.06.2024.
-Proba scrisă a concursului: 11.06.2024 ora 10.00.
-Proba practică: 17.06.2024.

OBSERVAŢII:
- Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere.
- Afişarea rezultatelor fiecărei probe concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare (24 ore) de la data finalizării fiecărei probe.
- Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare (24 ore) de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei practice.
- Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
- Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare (24 ore) de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru ultima proba, cea a probei practice.

E.Bibliografie:
1. Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
3. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți,  cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
9. Ordinul nr. 2.508/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare.
10. Anexa nr. 11- Compartimentul de Asistență Medicală Școlară din  H.C.L. nr. 110/ 2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

F. Tematica:
Evaluarea stării de sănătate a unei colectivități,
Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală,
Promovarea unui stil de viață sănătos,
Principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți,
Necesarul zilnic de calorii, substanțe nutritive și elemente minerale la copii și adolescenți,
Organizarea evaluării și supravegherii a stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile școlare de stat de către personalul medical,
Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate ale preșcolarilor și elevilor din școli și alte instituții de învățământ,
Atitudinea medicului școlar în fața unor simptome comune (astenia, amețeala, adenopatia, dispneea, durerea toracică, palpitațiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale): definiţie, cauze, factori determinanţi, predispozanţi, simptome, măsuri igienice şi de urgenţă;
Afecțiunile respiratorii la copil (infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronșita, pneumoniile, astmul bronșic, tuberculoza pulmonară): definiţie, cauze, factori determinanţi, predispozanţi, simptome, măsuri igienice şi de urgenţă;
Afecțiuni digestive la copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, tulburări de ritm cardiac, endocardite, insuficiența cardiacă): definiţie, cauze, factori determinanţi, predispozanţi, simptome, măsuri igienice şi de urgenţă;
Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului;
Afecțiuni renale la copil (infecțiile căilor urinare, glomerulonefritele acute și cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală, insuficiența renală acută și cronică),
Afecțiuni psihice la copil (deficiența mintală, tulburările de personalitate și psihopatiile, depresia, nevrozele),
Dezvoltarea psihică și somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările în cursul copilăriei;
Afectiuni neurologice la copil (cefaleea, meningita, epilepsia, nevralgia de trigemen),
Boli infecțioase la copil (rujeola, rubeola, varicela, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsive, hepatitele virale, toxiinfecțiile alimentare, gripa, difteria, etc.),
Urgenţe în pediatrie,
Educaţie sanitară,
Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă;
Stările de şoc: definiţie, clasificare, examenul unui pacient aflat în şoc, tablou clinic, conduită de urgenţă în şocul anafilactic şi hipovolemic;
Arsurile termice, chimice, electrice: definiţie, clasificare, simptome, conduită de urgenţă;
Înecul (submersia): înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (înecatul albastru);
Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);
Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;
Abdomen acut (apendicita acută, peritonita) - definiţie, cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă;
Urgențe oftalmologice – corpi străini conjunctivali şi corneeni (simptomatologie şi atitudine de urgenţă);
Urgențe ORL – epistaxis, anginele, otitele, rinitele, sinuzitele (cauze, tablou clinic, atitudinea de urgenţă);
Politraumatisme: măsuri de urgenţă la locul accidentului, îngrijirea plăgilor, tehnica pansării plăgii la locul accidentului şi tehnica pansamentului în cabinete medicale, tehnici de imobilizare provizorii.
Ordinul nr. 2.508/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare,
Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți,  cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor,  cu modificările şi completările ulterioare.
Anexa nr. 11- Compartimentul de Asistență Medicală Școlară din  H.C.L. nr. 110/ 2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

PROBA PRACTICĂ
• Acordarea primului ajutor prespitalicesc în principalele urgențe medico-chirurgicale
• Interpretarea principalelor investigații de laborator
• Interpretarea principalelor investigații funcționale
• Bilanțul unui politraumatizat
• Corelația indicilor de greutate și înălțime
• Alcătuirea unui regim alimentar pentru un copil sănătos
• Alcătuirea unui regim alimentar pentru un copil cu probleme de sănătate
• Întocmirea unor documente medicale în medicina școlară
• Interpretarea principalilor indicatori demografici și de morbiditate.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43  sau la telefon nr. 0231/617813, interior 15.

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro


PNL Botosani

PNL BotosaniDorohoiNews.roGALERIE FOTO

1
DorohoiNews.ro, 15-05-2024

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePanoramic Travel Botosani

BANCUL ZILEI !


DorohoiNews.ro


Pacientul înainte de operație:
- Care sunt șansele?
- Domnule, am făcut operația asta deja de peste 30 de ori!
- Atunci pot să stau liniștit...
- Normal, odată și odată tot trebuie să reușească!DOROHOI NEWS - Primim la redacție

DorohoiNews.ro


PARTENERI - AJOFM BOTOSANI

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ZiareBotosani.ro

POLIȚIA LOCALĂ DOROHOI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Dorohoi News

DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roUMANITAR

DorohoiNews.ro

Donatii online prin contul PAYPAL…DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.roPUBLICITATE


PSD Botosani

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

PSD Botosani

Ecomed Dorohoi

PNL Botosani

PNL Botosani

DorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

SC din Dorohoi angajează mecanic utilaj și conducători auto cat C

SC din Dorohoi angajează mecanic utilaj și conducători auto cat C
Societate comercială din Dorohoi angajează mecanic utilaj și conducători auto cat C. Relații la ...

Societate comercială din Dorohoi angajează muncitor (bărbat) pentru ambalare. Vezi detalii!

Societate comercială din Dorohoi angajează muncitor (bărbat) pentru ambalare. Vezi detalii!
Societate comercială din Dorohoi angajează muncitor (bărbat) pentru lucru pe instalație de preparare ...

SC din Dorohoi angajează barman și ospătar cu sau fără experiență

SC din Dorohoi angajează barman și ospătar cu sau fără experiență
Societate comercială din Dorohoi angajează barman și ospătar cu sau fără experiență. Pentru mai ...

„Atelier Alarme” Dorohoi angajează personal. Vezi detalii!

„Atelier Alarme” Dorohoi angajează personal. Vezi detalii!
„Atelier Alarme” Dorohoi angajează ajutor de electrician / electrician curenti slabi / tehnician ...

Rezerv Art Dorohoi angajează lucrător Fast-food și Pizzar

Rezerv Art Dorohoi angajează lucrător Fast-food și Pizzar
Rezerv Art Dorohoi angajează lucrător Fast-food și pizzar. Relații la telefon: 0747677372

Texty Garments Dorohoi angajează! Vezi pentru ce post poți depune CV-ul!

Texty Garments Dorohoi angajează! Vezi pentru ce post poți depune CV-ul!
Societatea S.C. Texty Garments S.R.L. Dorohoi, cu sediul în str. Colonel Vasiliu, nr. 70, angajează ...

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri! Oferim și cerem seriozitate maximă! Salariul este motivant, ...

SABCO-S Dorohoi angajează vânzător / casier

SABCO-S Dorohoi angajează vânzător / casier
SC SABCO-S SRL din Dorohoi angajează vânzător / casier. Detalii la telefon 0745182610 sau în ...

Ofer spre închiriere apartament

Ofer spre închiriere apartament
Închiriez apartament cu două camere Al. Victoria. Detalii la tel . 0040 3883881411. (Whatsup)

Garsonieră de închiriat

Garsonieră de închiriat
Ofer spre închiriere garsonieră decomandată, mobilată și utilată complet în cartierul ...

PARTENERI

DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro