Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

consultari
Avand in vedere prevederile: H.G. NR.611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea  si dezvoltarea carierii functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare; art.618 alin3 din Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificările şi completările ulterioare , primaria comunei Dimacheni,jud.Botosani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor  publice   vacante, respectiv:
 
- 1 post functionar public de conducere - secretar general al comunei Dimacheni, jud. Botosani, cu durata normala de lucru 8 ore/zi, respectiv 40 ore pe saptamana;
- 1 post functionar public de executie - consilier clasa I, grad profesional superior – Compartiment agricol cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
 
Desfăsurarea concursului pentru functionar public de conducere – secretar general al comunei:
 
- Proba scrisă în data de 05.05.2021, ora 10.00.
- Interviul in data 10.05.2021, ora 10.00.
 
Desfasurarea  concursului pentru functionar public de executie-consilier I,grad profesional superior:
 
- Proba scrisa in data de 05.05.2021, ora 13.00;
- Interviul in data de 10.05.2021, ora 13.00;
- Locul organizării probei scrise: sediul primariei  comunei Dimacheni,jud.Botosani;
- Dosarele de înscriere se depun in perioada 01.04.2021-20.04.2021 în termen de 20 zile de la data aparitiei anuntului, la sediul  si pe pagina de internet a unitatii administrativ – teritoriale;
- Selectia dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 21.04.2021 – 25.04.2021 si rezultatul acesteia se va afisa la sediul institutiei si pe pagina de internet www.primaria-dimacheni.ro/rezultate-concurs-angajari,pagina serviciu primarie, pagina fb.
 
CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA CONCURSUL  DE  RECRUTARE  PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI  PUBLICE  DE CONDUCERE  VACANTE – secretar general al comunei 
 perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;
-  Condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) si (3) si art.468,alin.2,lit.a’’ din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,sunt:
  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b)cunoaste limba romana,scris si vorbit;
  c)are varsta de minium 18 ani impliniti;
  d)are capacitate deplina de exercitiu;
  e) este apt din punct de vedere medical ,cu exceptia conditiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică
   -perioada de ocupare : nedeterminata,cu norma intreaga ;
   
 -  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice,administrative sau stiinte politice ;
-  studii  universitare de master in domeniul administratiei publice,management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii  functiei publice sau echivalenta  conform prevederilor art.153 alin.2 din Legea educatiei nationale nr.1/2011,cu modificarile si completarile ulterioare ;
-vechime in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum  5 ani ;
 
-     in cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea  functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitate juridica,administrativa sau stiinte politice,si care  indeplinesc conditiile prevazute la art.465 alin.3 si art.468 alin.2,lit.a’’, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii,in urmatoarea ordine :
      a) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitate juridica,administrativa sau stiinte poltice si indeplinesc conditia prevazuta la art.468 alin.2,lit.a’’ ;
      b) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitate juridica,
administrativa sau stiinte politice ;
      c) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,in alta specialitate.
 
 h) indeplineste conditiile specifice,conform fisei postului;
 i)  nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie sau de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni in fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a intrevenit reabilitarea,amnistia post condamnatorie sau dezincriminarea  faptei;
j) nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funactie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta,prin hotarare judecatoreasca definitive,in conditiile legii;
k) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
l) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator ale acesteia,in conditiile prevazute de legislatia specifica.
  CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURSUL  DE  RECRUTARE  PENTRU  OCUPAREA  FUNCTIEI  PUBLICE  DE  EXECUTIE VACANTE-Consilier, clasa I,grad  profesional  superior, in cadrul Compartimentului  agricol-evidenta Registrul agricol electronic si in format pe hartie;
   perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;
-  Condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. 1 si 3 si art.468 alin.2lit.a’’ din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,sunt:
  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b)cunoaste limba romana,scris si vorbit;
  c)are varsta de minium 18 ani impliniti;
  d)are capacitate deplina de exercitiu;
  e) este apt din punct de vedere medical ,cu exceptia conditiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
-f) -studii universitare de licenţă  absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor agricole,specializare : agronomie,agricultura,horticultura,zootehnie,cadastru sau constructii  hidrotehnice ;
-g  vechime in specialitatea  studiilor necesara  exercitarii functie de executie minimum 7 ani;
 h) indeplineste conditiile specifice,conform fisei postului;
 i)  nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie sau de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni in fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a intrevenit reabilitarea,amnistia post condamnatorie sau dezincriminarea  faptei;
j) nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funactie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta,prin hotarare judecatoreasca definitive,in conditiile legii;
k) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
l) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator ale acesteia,in conditiile prevazute de legislatia specifica
DOSARUL  DE  ÎNSCRIERE  LA CONCURS  VA CONTINE  URMATOARELE DOCUMENTE IN COPII LEGALIZATE SAU COPII SIMPLE INSOTITE DE ORIGINAL:
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;
2) curriculum vitae, model  european ;  
3) copia actului de identitate;  
4) copia diplomei universitare de licenta absolvite cu diploma;
    copii  ale diplomelor de studii certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
5) copia diplomei de master in domeniul  ,in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului  nu  este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate;
5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
7) cazierul judiciar; 
8) declaraţia pe propria răspundere,prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 
Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 
BIBLIOGRAFIE
 
Secretar   general  al comunei  Dimacheni,jud.Botosani
 
1. Constitutia  Romaniei,republicata,titlul;
2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,republicata,cu modificarile si  completarile ulterioare;
4. O.U.G.NR.57/2019,privind Codul  administrativ;
5. Legea nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restiuire a imobililor preluate in mod abuziv,prevederile Legii nr.231/2018 privind modificarea Legii nr.18/1991;
6. Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare, in ce priveste contractele de arenda;
7. O.U.G.nr.28/2008 evidenta registrelor agricole,cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul MADR nr.25/23.01.2020-completarea registrelor agricole pentru perioada 2020-2024;
9. H.G.nr.905/2017 privind Registrul general de evidenta salariatilor;
10. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr.16/1996 privind Arhivele Nationale,republicata/2014;
12. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr.17/2014,modificata si completata prin Legea nr.175/2020 privind vanzarea terenului agricol extravilan ;
14. Legea nr.544/2001 privind liber acces la informatii de interes public cu modificarile si completarile  ulterioare.
 
T E M A T I C A
 
    1.Drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor;
    2.Principii si definitii in material prevenirii  si sanctionarii formelor de discriminare;
    3.Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  in domeniul muncii;
    4.Actele autoritatii administratiei publice locale,tipuri de acte administrative,
       comunicarea si aducerea la cunostinta a acestora;
    5.Dispozitii generale aplicabile si atributiile secretarului general al unitatii administrativ-  
        teritoriale;
    6.Capitolul II. din Legea nr.18/1991 actualizata,privind stabilirea dreptului de
        proprietate privata asupra terenurilor;
    7.Reguli particulare  in  materia  arendarii;
    8.Modul de completare si tinerea evidentei la registrul agricol;
    9.Atributiile angajatorului cu privire la Registrul general de evidenta  a salariatilor;
  10.Informare cu privire la clauzele esentiale in contractual individual de munca;
  11.Obligatiile creatorilor si  detinatorilor de documente;
  12.Dispozitii generale-subiecte de sesizare a instantei de contencios    administrativ;
  13.Atributiile  primariei cu privire la vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate   
        in extravilan;
  14.Dispozitii comune privind accesul  la informatii de interes  public.
 
    
BIBLIOGRAFIE 
Consilier , clasa I, grad profesional superior – Compartiment  agricol
 
1.   Constituţia României,republicata,titlul ;
2.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale Părții   
       a VI-a;
3.   Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de   
     discriminare,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
4.   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,republicata,cu   
       modificarile si completarile ulterioare;
5.   O.U.G.nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile ulterioare;
6.   H.G.nr.985 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
7.   Normele tehnice emise de Ministerul Agriculturii si Dezvolarii Rurale Ordin nr.25/din           
       23.01.2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada  2020-2024;
8.   Legea  nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
9.   Legea nr.319/2006-legea securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Legea nr.544/2001 privind liber acces la informatii de interes public cu modificarile si completarile   
      ulterioare
 
 
          TEMATICA
1. Drepturile și libertățile fundamentale;
2. Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici; 
3. Dispozitii generale privind registrul agricol;
4. Modul de completare registrul agricol la persoane fizice,juridice, teren,cladiri si evolutia efectivelor   
    de animale,pentru perioada 2020-2024;
5. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
6. Principii și definiții în materia prevenirii și sancționării formelor de discriminare;
7. Stabilirea  drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor;
8. Dispozitii comune privind accesul la informatii de interes public.
*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
  
Persoana de contact d-na VATAMANU  GABRIELA-MIHAELA- secretar al comisiilor de concurs si de solutionarea contestatiilor,tel.o762670784,adresa email:[email protected]
DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

GALERIE FOTO

consultari
DorohoiNews.ro, 06-04-2021

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Școala Gimnazială Nr.1 Dorohoi organizează concurs pentru un post de îngrijitoare clădiri. Vezi detalii!

Școala Gimnazială Nr.1 Dorohoi organizează concurs pentru un post de îngrijitoare clădiri. Vezi detalii!
Şcoala Gimnazială Nr.1 Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, strada Stroe Buican nr.2, județul Botoşani, ...

Primăria Dimăcheni organizează concursuri pentru posturile de secretar general și consilier compartiment agricol

Primăria Dimăcheni organizează concursuri pentru posturile de secretar general și consilier compartiment agricol
Avand in vedere prevederile: H.G. NR.611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea  si ...

SC din Dorohoi angajează doi mecanici auto și un necalificat

SC din Dorohoi angajează doi mecanici auto și un necalificat
SC REM KAR PRESTIGE SRL ANGAJEAZA ÎN DOROHOI 2 MECANICI AUTO cu minimă experiență 1 NECALIFICAT ...

Lucrări de construcții, instalații sanitare, termice, electrice și pregătire teren

Lucrări de construcții, instalații sanitare, termice, electrice și pregătire teren
Firmă din Dorohoi, efectuăm lucrări de construcții și instalații sanitare, termice, electrice și ...

Banca Cooperatistă Jijia Dorohoi angajează referent și economist

Banca Cooperatistă Jijia Dorohoi angajează referent și economist
Banca Cooperatistă Jijia Dorohoi scoate la concurs postul de referent și economist. Relații la telefon: ...

Angajez personal atelier tâmplărie

Angajez personal atelier tâmplărie
Angajez personal atelier tâmplărie, pentru șlefuit, condiții bune de lucru și salariu atractiv. ...

Societate comercială angajează contabil

Societate comercială angajează contabil
Societate comercială cu profil agricol angajează contabil. Informații la telefon: 0231611991 , 0754200416 ...

Societate comercială cu profil agricol angajează operatori siloz

Societate comercială cu profil agricol angajează operatori siloz
Societate comercială cu profil agricol angajează operatori siloz. Informații la telefon: 0231611991 ...

SC angajează mecanici agricoli cu experiență

SC angajează mecanici agricoli cu experiență
Societate comercială cu profil agricol angajează mecanici agricoli cu experiență. Informații la ...

Societate comercială angajează electromecanic

Societate comercială angajează electromecanic
Societate comercială cu profil agricol angajează electromecanic cu experiență. Informații la telefon ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro