Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Academia-de-Politie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, strada Bld. Mihai Eminescu nr. 57, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, în perioada 23.04-14.08.2014, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2014, învăţământ cu frecvenţă.

Recrutarea se realizează în raport de domiciliul  candidaţilor, înscris în cartea de identitate, potrivit opţiunii acestora.

CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERII SPECIFICE pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne:

1. CONDIŢII LEGALE:
a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)să cunoască limba română scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f)să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h)să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j)nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k)îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (după admitere nu trebuie să aibã calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic).

2.  CRITERII SPECIFICE 
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

CONDIŢII DE RECRUTARE (nu se acordă derogări ) pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii, care formează personal pentru nevoile M.A.I.:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
b) să aibă vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2014;
c) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
d) să fi avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
e) să cunoască foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
f) să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
g) să fie „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;
h) să fie apţi psihologic;
i) să aibă o conduită civică şi morală corespunzătoare;
j) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
k) în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
l) candidaţii care au calitatea de asociat unic sau participă direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale trebuie să declare pe proprie răspundere că odată cu admiterea sa la această instituţie de învăţământ superior vor renunţa la aceste calităţi;
m) să fie dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;
n) să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
o) să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate în conformitate cu legislaţia specifică protecţiei informaţiilor clasificate;
p) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare, în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare. Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

TERMENE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE
-concursul de admitere la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti  şi pentru unităţile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Botoşani, până la data de 02.06.2014.
-concursul de admitere în şcolile postliceale ale M.Ap.N. până la data de 02.06.2014
-pentru Şcolile de agenţi de poliţie Câmpina şi Cluj Napoca până la data de 14.08.2014.

TERMENE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE RECRUTARE ÎN VOLUM COMPLET
-pentru admiterea la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii până la data de 16.06.2014.
-pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N. până la data de 16.06.2014, iar pentru Şcolile de agenţi de poliţie Câmpina şi Cluj Napoca până la data de 22.08.2014.

DOSARUL DE RECRUTARE, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care optează candidatul, va cuprinde următoarele documente:
1 – Curriculum vitae (se va completa conform modelului) câte un exemplar pentru fiecare opţiune;
2 - Diploma de bacalaureat în copie legalizată / adeverinţă de elev  iniţial şi ulterior în momentul obţinerii, diploma sau adeverinţa de bacalaureat în copie legalizată (pentru candidaţii aflaţi în ultimul an de liceu) şi foaia matricolă  finală în copie legalizată pentru absolvenţi /foaie matricolă parţială nelegalizată iniţial şi ulterior în momentul finalizării cursurilor foaie matricolă  finală în copie legalizată (pentru candidaţii aflaţi în ultimul an de liceu), câte un exemplar pt.fiecare opţiune ;
3 - Copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei si fiecărui copil, a   certificatului  de casatorie, precum şi ale eventualelor hotărâri judecătoreşti privind starea civilă, câte un exemplar pentru fiecare opţiune ;
4 – Autobiografia (se va scrie de mână personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, conform modelului ); câte un exemplar pt.fiecare opţiune ;
5 - Tabelul nominal cu rudele candidatului (se va completa formularul) câte un exemplar pentru fiecare opţiune;
6 - Certificatul de cazier judiciar pentru candidat, în original (cu motivaţia admitere în unitatea respectivă de învăţământ) câte un exemplar pentru fiecare opţiune;
7 - Fişa medicală, tip de încadrare in Ministerul Afacerilor Interne  - concluzionată de medical-şef al Centrului Medical Judeţean Botoşani,  original pentru instituţiile de învăţământ superior sau cei cu o singura opţiune şi copie simplă pentru cei cu dublă optiune . 
8 - Caracterizarea de la ultima unitate de învăţământ sau ultimul loc de muncă, SEMNATĂ  DE CONDUCATORUL UNITĂŢII ŞI ŞTAMPILATĂ , în original pentru cei cu o singura optiune, original şi copie simplă pentru cei cu dublă opţiune ;
9 - Copii  ale următoarelor documente: livret militar (dacă este cazul), act de identitate,  carnet de muncă (dacă este cazul)-se vor aduce şi actele originale în vederea confruntării!!! câte un exemplar pentru fiecare opţiune ;
10 – un plic cu trei fotografii color ¾ cm netăiate!! (tip buletin identitate) şi  două fotografii 9/12  pentru fiecare opţiune ;
11 -  Declaraţie notarială  din care rezultă că nu a mai beneficiat de finanţare de la buget pentru un program de studii universitare de licenţă  (ciclu complet de studii superioare de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o perioadă de studii )  DOAR PENTRU CANDIDAŢII PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, CU EXCEPŢIA  ABSOLVENŢILOR  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  LICEAL DIN PROMOŢIA  ANULUI ÎN CURS . 
!!! ATENŢIE: Candidaţii care au urmat/urmează sau au finalizat, după caz, un program de studii universitare de licenţă, indiferent de forma de organizare a acestuia, au obligaţia depunerii unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ organizatoare din care să rezulte regimul de finanţare al programului de studii universitare de licenţă în cauză.

Suplimentar documentelor menţionate mai sus, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, contituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic. Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ a candidaţilor, se efectuează la nivelul I.P.J. Botoşani, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., în perioada 02 - 20 iunie 2014, pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ superior, precum şi pentru cei înscrişi la şcolile postliceale până la începutul acestei perioade, respectiv 04 – 22.08.2014, pentru candidaţii la şcolile postliceale înscrişi ulterior datei de 02.06.2014, potrivit planificării întocmite de Centrul de Psihologie şi şeful Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Botoşani.

Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul http://bt.politiaromana.ro respectiv la Avizierul unităţii de pe B-dul M.Eminescu nr. 57 . Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2014.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Detalii privind Admiterea 2014 - probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE

Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv concursul de admitere, se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, în perioada 20 iulie – 04 august 2014.

Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI, respectiv la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” pe locurile MAI, sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se stabilesc în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2014, şi constau într-un test grilă la următoarele discipline:
-    istorie, limba română, limba străină - engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă - pentru admiterea la Facultatea de Poliţie;
Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Înscrierea candidaţilor la şcolile postliceale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne 

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se vor prezenta în perioada 06 – 07.09.2014 la sediul şcolii de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs (în cuantumul stabilit conform competenţelor) şi pentru eliberarea legitimaţiei de concurs.

Candidaţii Ministerului Afacerilor Interne pentru admiterea la şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se înscriu la sediul acestor unităţi de învăţământ, potrivit calendarului de admitere stabilit de fiecare şcoală postliceală, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei unităţi de învăţământ postliceal.

Perioada de desfăşurare a etapei a II-a de selecţie în cadrul şcolilor postliceale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, Şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române vor organiza probele concursului de admitere după următorul calendar:
a)  în perioada 08-10.09.2014: probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.
b) în data de 11.09.2014: proba de verificare a cunoştinţelor constând într-un test-grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere).
Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei unităţi de învăţământ.

Contravizita medicală a candidaţilor la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne se realizează la sediul unităţilor de învăţământ postliceal, de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor, pe baza fişei medicale tip MAI şi se finalizează prin emiterea unui aviz medical de tipul ”apt”/“inapt”, precum şi în verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi în observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta  de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi “promovat” sau, după caz, “nepromovat”.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi “inapt” pentru admitere la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, va fi transmisă la şcolile postliceale pentru care aceştia au a doua opţiune, prin grija Comisiei de admitere a Academiei.

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne se realizează în ziua de 09 iulie 2014, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, sector 1, Bucureşti.

În vederea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv adecvat.

La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice - nu se admit contestaţii.

Probele de verificare a cunoştinţelor 
În şcolile de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române, subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din conţinutul tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române - sesiunea 2014.
Tematica şi bibliografia recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Poliţiei Române - sesiunea 2014 este prevăzută în anexa.

Precizări în legătura cu proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea şi şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale se pot obţine de pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv al fiecărei unităţi de învăţământ postliceal.

ÎNSCRIERILE se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 57, unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs, după următorul program:
-luni - miercuri: între orele 0830-1200;
-joi: între orele 1130-1530,
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0231/507168.

ATENŢIE! Relaţii suplimentare, inclusiv cifrele de şcolarizare pentru sesiunea 2014 pot fi obţinute accesând www.poliţiaromana.ro.

 


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roZiareBotosani.ro.roGALERIE FOTO

Academia-de-Politie
DorohoiNews.ro, 28-04-2014

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Hidroplasto Botosani

PUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Oferta Cornerstone

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Oferta Scoala 7

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Oferta Scoala 8

PARTENERI

Artificii Dorohoi

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

SC din Dorohoi execută lucrări de excavații. Vezi detalii!

SC din Dorohoi execută lucrări de excavații. Vezi detalii!
DOROKAT SUNWARD S.R.L Dorohoi, execută lucrări de excavații pentru branșament apă, canalizare, diverse ...

Societate din domeniul agriculturii angajează economist. Vezi detalii!

Societate din domeniul agriculturii angajează economist. Vezi detalii!
Societate din domeniul agriculturii angajează economist la o fermă vegetală, obiect activitate - cultură ...

Angajez mecanic și necalificați

Angajez mecanic și necalificați
Angajez mecanic cu minimă experiență pentru atelier auto și necalificați, 2 persoane, pentru diferite ...

Societate angajează electrician de forță

Societate angajează electrician de forță
Societate din domeniul agriculturii angajează electrician de forță. Se oferă salariu motivant. Informații ...

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!
Delta Con SRL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați, în construcții, mecanici, ...

Vând spațiu comercial în Dorohoi

Vând spațiu comercial în Dorohoi
Vând spațiu comercial, în Mun. Dorohoi, str. A. I. Cuza, nr. 8, de 90 mp. Pentru a putea ...

Sincere condoleanțe din partea Școlii „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi

Sincere condoleanțe din partea Școlii „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi
Colectivul Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi este alături de prof. Botezatu ...

MIRACOM vine în sprijinul dumneavoastră! Comenzi telefonice

MIRACOM vine în sprijinul dumneavoastră! Comenzi telefonice
Pentru a limita deplasările, SC MIRACOM SRL vine în sprijinul dumneavoastră cu posibilitatea ...

Sincere condoleanțe!

Sincere condoleanțe!
În jocul fulgilor de nea s-a ridicat la cer sufletul celei care a fost FELICIA BOGHIȚOIU - soră, ...

Închiriez apartament pe durată lungă

Închiriez apartament pe durată lungă
Închiriez apartament 2 camere, pe durată lungă de timp, zona Olinescu!!! Relații la tel. 0758648653

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro