Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

jobb

Şcoala Profesională Specială”Ion Pillat” organizează, în temeiul  H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, la sediul său  din Dorohoi, str. 1 Decembrie  nr. 30 A, județul Botoșani,concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant:

- 1 post muncitor II bucatarie – normă întreagă, pe perioadă determinată până la venirea titularului pe post la Şcoala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi.

Pentru înscrierea la concurs candidații  vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum  și copiile documentelor  care atestă îndeplinirea  condițiilor specifice ale postului  stabilite de instituția publică;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l  facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar,  numărul, data, numele  emitentului  și calitatera acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului  prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale, are obligația  de a completa  dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării  conformității copiilor cu  acestea.   

Dosarul de concurs se depune la sediulŞcolii Profesionale Specială ”Ion Pillat” Dorohoi str. 1 Decembrie nr. 30 A, serviciul secretariat, telefon 0231611971, mail [email protected] 

Persoană de contact: Ştirbu Nicoleta

Condiţii generale și specifice - studii, competențe, alte cerinţe:

- nivelul studiilor – minim  gimnaziale
- conditii de vechime 6 luni
- documente care ateste calificarea  pentru exercitarea profesiei de bucatar;
- au o stare de sănătate  corespunzătoare  postului pentru care candidează.

Condiţii necesare  ocupării  unui post de natură contractuală,  ce trebuie îndeplinite  de persoanele care se înscriu la concurs:
a) au cetăţenia română;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului ;
g) nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în: 
- selecţia dosarelor, probă practică și interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se organizează, la sediul Şcolii Profesionale Specială ”Ion Pillat” Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr.30 A, Dorohoi, după cum urmează:
- Depunerea dosarelor, data limită 10.09.2019, ora 1600;
- Selecția dosarelor –  11.09.2019, intervalul orar 1000 - 1500;
- Afișarea rezultatelor, în urma evaluării dosarelor, 11.09.2019, ora 1600;
- Depunerea contestațiilor,în urma evaluării dosarelor,  12.09.2017, până la ora 1600;
- Rezolvarea și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma evaluării dosarelor, 13.09.2019,ora 1600
- Proba practică, 18.09.2019, începând cu ora 1000;
- Afișarea rezultatelor, în urma probei practice, 18.09.2019, ora 1600;
- Depunerea contestațiilor,în urma probei  practice ,  20.09.2019, până la ora 1600;
- Rezolvarea și afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba practică, 21.09.2019, ora 1600;
- Interviu –  23.09.2019, ora 1000;
- Afișarea rezultatelor, în urma interviului,.23.09.2019, ora 1600;
- Depunerea contestațiilor,în urma interviului,24.09.2019, până la ora 1600;
- Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestație, 25.09.2019, ora 1600.

Afișarea rezultatelor finale 26.09.2019, ora 16:00.

Bibliografie

- Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului  contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Titlul 2, Capitolul 2, art. 37-40 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor:Capitolul II, Secțiunea 1, art. 6 – 8; Secțiunea 6, art. 22;
- Legea nr. 319/20006 a a securității și sănătății în muncă: Capitolul 4 – Obligațiile lucrătorilor (Art. 22 și 23);

Informaţii pot fi obţinute la secretariatului Şcolii Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi şi la  telefon nr. 0231/611971.


Şcoala Profesională Specială ”Ion Pillat” organizează, în temeiul  H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, la sediul său  din Dorohoi, str. 1 Decembrie  nr. 30 A, județul Botoșani,concurs pentru ocuparea postului contractualvacant:

- 1 post muncitor calificat fochist – normă întreagă, pe perioadă nedeterminată  la Şcoala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi.

Pentru înscrierea la concurs candidații  vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum  și copiile documentelor  care atestă îndeplinirea  condițiilor specifice ale postului  stabilite de instituția publică;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l  facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar,  numărul, data, numele  emitentului  și calitatera acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului  prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale, are obligația  de a completa  dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării  conformității copiilor cu  acestea.   

Dosarul de concurs se depune la sediulŞcolii Profesionale Specială ”Ion Pillat” Dorohoi str. 1 Decembrie nr. 30 A, serviciul secretariat, telefon 0231611971, mail [email protected] Persoane de contact:Prodan Mircea Aurelian.

Condiţii generale și specificemuncitor calificat fochist  - studii, competențe, alte cerinţe:
- nivelul studiilor – minim  gimnaziale
- conditii de vechime 6 luni
- certificat pentru exercitarea profesiei de fochist;
- au o stare de sănătate  corespunzătoare  postului pentru care  candidează.

Condiţii necesare  ocupării  unui post de natură contractuală,  ce trebuie îndeplinite  de persoanele care se înscriu la concurs:
a) au cetăţenia română;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului ;
g) nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în: 
- selecţia dosarelor, probă scrisă, probă practică  și interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursurile se organizează, la sediul Şcolii Profesionale Specială ”Ion Pillat” Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr.30 A, Dorohoi, după cum urmează:

- Depunerea dosarelor, data limită 17.09.2019, ora 1600;
- Selecția dosarelor –   18.09.2019, intervalul orar 1000 - 1500;
- Afișarea rezultatelor, în urma evaluării dosarelor, 18.09.2019, ora 1600;
- Depunerea contestațiilor, în urma evaluării dosarelor,  19.09.2019, până la ora 1600;
- Rezolvarea și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma evaluării dosarelor, 20.09.2019,ora 1600;
- Proba scrisă, 25.09.2019, începând cu ora 1000;
- Afișarea rezultatelor, în urma probei scrise, 25.09.2019, ora 1600;
- Depunerea contestațiilor, în urma probei scrise,  26.09.2019, până la ora 1600;
- Rezolvarea și afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă, 27.09.2019, ora 1600;
- Proba practică, 30.09.2019, începând cu ora 1000;
- Afișarea rezultatelor, în urma probei practice, 30.09.2019, ora 1600;
- Depunerea contestațiilor, în urma practice,  01.10.2019, până la ora 1600;
- Rezolvarea și afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba practică, 02.10.2019, ora 1600;
- Interviu –  03.10.2019, ora 1000
- Afișarea rezultatelor, în urma interviului, 03.10.2019, ora 1600;
- Depunerea contestațiilor, în urma interviului,  04.10.2019, până la ora 1600;
- Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestație, 07.10.2019, ora 1600.

Afișarea rezultatelor finale08.10.2019, ora 16:00

Bibliografie muncitor calificat fochist 
- Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului  contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Titlul 2, Capitolul 2, art. 37-40 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor:Capitolul II, Secțiunea 1, art. 6 – 8; Secțiunea 6, art. 22;
- Legea nr. 319/20006 a a securității și sănătății în muncă: Capitolul 4 – Obligațiile lucrătorilor (Art. 22 și 23);
- Prescriptia tehnica C 9-2010 ISCIR  - Cazane de apăcaldăşicazane de abur de joasă presiune–CapitolulCapitolul IV  - Utilizarea/Exploatarea cazanelor

Informaţii pot fi obţinute la secretariatului Şcolii Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi şi la  telefon nr. 0231/611971.


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roZiareBotosani.ro.roGALERIE FOTO

jobb
DorohoiNews.ro, 03-09-2019

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Hidroplasto Botosani

PUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Contabilitate

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Oferta Scoala 7

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Oferta Scoala 8

PARTENERI

Artificii Dorohoi

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

EVENIMENTE


Cine Globe

Uvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Firmă de construcții din Dorohoi, executăm diferite lucrări. Vezi detalii!

Firmă de construcții din Dorohoi, executăm diferite lucrări. Vezi detalii!
Firmă de construcții din Dorohoi, executăm: - instalații electrice și de încălzire; - ...

Colecții JOLIDON de lenjerie intimă pentru femei și bărbați la Dorohoi. Vezi detalii!

Colecții JOLIDON de lenjerie intimă pentru femei și bărbați la Dorohoi. Vezi detalii!
Magazinul partener Cătălin Botezatu din Dorohoi vine cu noutăți pe linia de lenjerie intimă. Descoperă ...

Angajăm mecanici și necalificați, în Dorohoi

Angajăm mecanici și necalificați, în Dorohoi
Angajez în Dorohoi Mecanici cu minimă experiență - 2 persoane, Necalificați - 2 persoane. Se ...

Societate angajează electrician de forță

Societate angajează electrician de forță
Societate din domeniul agriculturii angajează electrician de forță. Se oferă salariu motivant. Informații ...

Societate din domeniul agriculturii angajează economist

Societate din domeniul agriculturii angajează economist
Societate din domeniul agriculturii angajează economist la o fermă vegetală, obiect activitate - cultură ...

Bamboo, sală de jocuri, angajează personal

Bamboo, sală de jocuri, angajează personal
Sală nouă de jocuri Bamboo care se va deschide în curând își caută personalul! ...

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!
Delta Con SRL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați, în construcții, mecanici, ...

Căutăm frizer sau frizeriță, vino în echipa noastră!

Căutăm frizer sau frizeriță, vino în echipa noastră!
BEAUTY CENTER ELE angajează frizer / frizeriță, pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați ...

Închiriez garsonieră

Închiriez garsonieră
Închiriez garsonieră, zonă centrală. Relații la telefon: 0748993952

Vând loc de casă

Vând loc de casă
Vând loc de casă la ieșire din Dorohoi - Pascari. Telefon: 0748993952

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro