Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

1

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, precum si ale Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia de Asistență Socială Dorohoi organizeaza concurs, pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, temporar vacante de consilier/psihopedagog special, in cadrul Centrului de zi pentru copiii si tinerii cu dizabilitati, pe durata determinata, pe durata suspendarii contractului individual de munca al titularului postului, cu norma intreaga de munca.

Concursul va avea loc in perioada 20 februarie 2023 – 27 februarie 2023, dupa cum urmeaza:
- 20 februarie 2023, ora 09:00 – proba scrisa in cadrul careia se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul;
- 27 februarie 2023, ora 09:00 – proba practica/interviul in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Conditii generale de participare, conform art. 15 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare pentru postul de consilier/psihopedagog special:
- Studii superioare - specialitatea psihologie, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: nu se solicita;
- Abilități de comunicare;
- Experiență în lucrul cu copiii/ persoane cu dizabilități constituie avantaj;
- Cunoştinţe operare PC. 

Dosarele de înscriere vor cuprinde:
a) formular de înscriere la concurs, conform anexei nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022, anexat prezentului anunt;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – Birou Resurse Umane si servicii sociale furnizate prin asistentii personali.

Termen pentru depunerea dosarelor 10 februarie 2023 ora 13.00.
- fie la sediul D.A.S. Dorohoi, Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali;
- fie încărcat, în format electronic, la adresa [email protected], respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În situația transmiterii documentelor prin poștă electronică, candidatul are obligația de a se prezenta cu documentele în original pentru certificarea acestora de către secretarul comisiei de concurs, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, sub sancțiunea excluderii candidatului din cadrul concursului.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă și să nu existe informații sub formă de link în corpul e-mail-ului.

Orice document asumat în nume propriu de către candidat, transmis prin poșta electronică (formular de înscriere, declarație pe propria răspundere etc.), va fi semnat utilizând semnătura electronică avansată sau calificată.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de concurs și a formatului menționat, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Toate documentele se depun în limba română.  

Tematica concursului pentru ocuparea postului de consilier/psihopedagog special:
- Sistemul de beneficii de asistență socială
- Sistemul de servicii sociale
- Măsuri integrate de asistență socială
- Construcția instituțională a sistemului national de asistență socială
- Personalul din asistența socială
- Drepturile și obligațiile copilului
- Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi
- Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență
- Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului (la nivel local, central)
- Drepturile persoanelor cu handicap
- Servicii și prestații pentru persoanele cu handicap
- Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă a persoanelor cu handicap
- Constituirea, organizarea, funcționarea și dizolvarea Consiliului local
- Rolul și atribuțiile Consiliului local
- Rolul și atribuțiile Primarului
- Suspendarea și încetarea mandatului Primarului
- Organizarea și funcționrea Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor
- Standarde minime e calitate privind serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separați sau în risc de separare de părinți
- Managementul și organizarea Direcției de Asistență Socială Dorohoi

Bibliografie concurs consilier/psihopedagog special:
1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificările și completările ulterioare.
5. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor Cadru de Organizare si Functionare ale Serviciilor Publice de Asistentă Socială si a Structurii Orientative de Personal – anexa nr. 2.
6. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
7. Ordin nr. 27/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
8. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar și capitolul Consiliul Local.
9. H.C.L. nr. 15/ 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

Cerinte proba practica:
- Instrumente, metode utilizate pentru evaluarea psihologică a personalității;
- Tipuri de teste de personalitate;
- Chestionare de personalitate;
- Cunoașterea teoriilor care permit interpretarea diferitelor teste de aptitudini și de personalitate;
- Capacitatea de a aplica și interpreta teste de aptitudini și personalitate.
- Operare PC.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:
•Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul: 06.02.2023 - 10.02.2023 orele 13:00 

1. Selecția dosarelor: 14.02.2023 ora 10:00
•Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 14.02.2023 ora 12:00 
•Depunerea contestațiilor selecție dosare: 15.02.2023 până la ora 12:00
•Soluționarea contestațiilor selecție dosare și afișarea rezultatelor: 16.02.2023 ora 14:00

2. Proba scrisă: 20.02.2023 ora 09,00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi.
•Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 21.02.2023 ora 10:00;
•Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 22.02.2023 ora 10:00;
•Soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 23.02.2023 ora 12:00
•Afișarea contestațiilor la proba scrisă: 23.02.2023 ora 16:00;

3. Proba practica/ interviu – 27.02.2023 ora 09:00;
•Afișare rezultate proba practica/interviu: 27.02.2023 ora 14:00;
•Depunerea contestațiilor la proba practica/interviu: 28.02.2023 – ora 14:00;
•Soluționare și afișare a rezultatelor după contestații la proba practica/interviu: 01.03.2023;

4. Afișarea rezultatelor finale – 02.03.2023 ora 14:00

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43  sau la telefon nr. 0231/617813, interior 15.

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Diet Club BT

GALERIE FOTO

1
DorohoiNews.ro, 06-02-2023

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Salon

Diet Club BT

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

CMC

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PUBLICITATE

Dealu MoriiPARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

SC CRISTINA FASHION GROUP SRL solicită autorizație de mediu

SC CRISTINA FASHION GROUP SRL solicită autorizație de mediu
SC CRISTINA FASHION GROUP SRL solicita autorizatie de mediu pentru obiectivul fabrica de confectii situat ...

SC angajează muncitori pentru fabrică de produse lactate

SC angajează muncitori pentru fabrică de produse lactate
SC RAM SRL angajează muncitori pentru fabrică de produse lactate IBĂNEȘTI. Relații la telefon 0745977381 ...

Asociație Sportivă angajează antrenor de tenis

Asociație Sportivă angajează antrenor de tenis
Asociația Sportivă Tenis Club 2008 din Dorohoi angajează antrenor tenis pentru baza sportiva situată ...

SC angajează laborantă și operatori fabrică de rafinare ulei

SC angajează laborantă și operatori fabrică de rafinare ulei
SC din Dorohoi angajeaza laboranta și operatori fabrica de rafinare ulei .CV se vor trimite pe adresa ...

M FAST FOOD Dorohoi. Vezi meniul și ofertele!

M FAST FOOD Dorohoi. Vezi meniul și ofertele!
Iubitorii de gustări tip fast-food, produse marca „M Food”, pot profita din nou de produsele ...

SC cu Punct de lucru în Dorohoi angajează urgent

SC cu Punct de lucru în Dorohoi angajează urgent
Societate comercială cu punct de lucru în Dorohoi angajează URGENT: - RESPONSABIL AMENAJĂRI ...

Angajăm reprezentant vânzări Orange

Angajăm reprezentant vânzări Orange
Angajăm reprezentant vânzări Orange. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: [email protected] ...

Commando Dorohoi angajează personal

Commando Dorohoi angajează personal
COMMANDO DOROHOI, angajează personal calificat sau necalificat în funcția de barman, ospătar, ...

Bella Vita Salon Dorohoi angajează Manichiuristă / Pedichiuristă

Bella Vita Salon Dorohoi angajează Manichiuristă / Pedichiuristă
Ne mărim echipa! Bella Vita Salon Dorohoi angajează Manichiuristă / Pedichiuristă pentru locația ...

Vând apartament cu 3 camere

Vând apartament cu 3 camere
Vand apartament 3 camere,izolat 2016,decomandat, usa metalica,hol spatios, bucatarie mare,usi schimbate,gresie,faianta,parchet ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro