Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

3
Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul în municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr.75, judetul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:
 
Denumirea postului: Ingrijitoare
Numarul posturilor: 1 post vacant
Nivelul postului: functie de executie
Compartiment/structuraSectia Chirurgie Generala
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana
Perioada: nedeterminata
 
Denumirea postului: Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant
Numarul posturilor: 3 posturi vacante
Nivelul postului: functie de executie
Compartiment/structura Sectia Chirurgie generala – pansamente -1 post/ Cabinetul Ortopedie si Traumatologie din Ambulator -1 post/ Sectia ATI -1 post
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana
Perioada: nedeterminata
 
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
• Ingrijitoare:
• Conditii specifice: Studii - scoala generala sau liceu
• Vechimea in munca: nu sunt conditii de vechime
• Asistent medical generalist:
• Studii - diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta
• sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii  Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976 – 1994 inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
• Vechimea in munca: nu sunt conditii de vechime
 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
1. Publicarea anunțului 06.02.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul în municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr.75, judetul Botoșani. Pana pe 20.02.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 21.02.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 21.02.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 22.02.2023, ora 15.00 
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.02.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 28.02.2023, ora 09.00 - Asistent medical generalist (Sectia Chirurgie generala – pansamente) + Asistent medical generalist (Cabinetul Ortopedie si Traumatologie din Ambulator)
28.02.2023, ora 10.00 - Asistent medical generalist (Sectia ATI)
28.02.2023, ora 11.00 - Ingrijitoare
 
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.02.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 01.03.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.03.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 02.03.2023, ora 09.00 - Asistent medical generalist (Sectia Chirurgie generala – pansamente) 
02.03.2023, ora 10.00  Asistent medical generalist (Cabinetul Ortopedie si Traumatologie din Ambulator)
02.03.2023, ora 11.00 - Asistent medical generalist (Sectia ATI)
02.03.2023, ora 12.00 - Ingrijitoare
 
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 02.03.2023, ora 15.30
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 03.03.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.03.2023, ora 15.30
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.03.2023, ora 10.00
 
BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ingrijitoare:
• Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia
• Ordinul MS 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
• Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
• Fisa postului
 
TEMATICA 
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ingrijitoare:
• Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia
• Ordinul MS 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
• Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
• Fisa postului
 
BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de asistent medical generalist in cadrul Sectiei Chirurgie generala – pansamente:
• Urgente medico – chirurgicale – Sinteze – autor Lucretia Titirca
• Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul MS 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Fisa postului
 
TEMATICA 
la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de asistent medical generalist in cadrul Sectiei Chirurgie generala – pansamente:
• Urgente medico – chirurgicale – Sinteze – autor Lucretia Titirca
• Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul MS 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Fisa postului
 
BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de asistent medical generalist in cadrul Cabinetului Ortopedie si Traumatologie din Ambulator:
• Urgente medico – chirurgicale – Sinteze – autor Lucretia Titirca
• Ortopedie si Traumatologie pentru Asistenti Medicali – autori Marius Niculescu si Monica Moldoveanu 
• Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Fisa postului
 
TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de asistent medical generalist in cadrul Cabinetului Ortopedie si Traumatologie din Ambulator:
• Urgente medico – chirurgicale – Sinteze – autor Lucretia Titirca  - Cap. 12
• Ortopedie si Traumatologie pentru Asistenti Medicali – autori Marius Niculescu si Monica Moldoveanu 
• Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Fisa postului
 
BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant, in cadrul Sectiei ATI:
• Urgente medico – chirurgicale – Lucretia Titirca
• Teste pentru asistenti medicali – Viorel Gherghina, Mircea Timofte, Gheorghe Nicolae
• Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia
• Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
• Ordinul MS 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Codul de etica si deontolgie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania
• Fisa postului
 
TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant, in cadrul Sectiei ATI:      
●   Urgente medico – chirurgicale – Lucretia Titirca
• Teste pentru asistenti medicali – Viorel Gherghina, Mircea Timofte, Gheorghe Nicolae
• Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia
• Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
• Ordinul MS 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Codul de etica si deontolgie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania
• Fisa postului
 
Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0231/613240, int. 2078 la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: http://www.spitaldorohoi.ro, persoană de contact: jr. Arseni Marius Gabriel, având funcția  de consilier juridic in cadrul Serviciului RUNOS
DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Diet Club BT

GALERIE FOTO

3
DorohoiNews.ro, 06-02-2023

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Diet Club BT

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

CMC

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PUBLICITATE

Dealu MoriiPARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri! Oferim și cerem seriozitate maximă! Salariul este motivant, ...

Tenis Club 2008 Dorohoi oferă cursuri de inițiere în tenis. Vezi detalii!

Tenis Club 2008 Dorohoi oferă cursuri de inițiere în tenis. Vezi detalii!
Tenis Club 2008 Dorohoi, în cadrul bazei sportive situată în Dealu Mare, oferă cursuri ...

Vând casă duplex în Dorohoi

Vând casă duplex în Dorohoi
Vând casă duplex, toate facilitățile, zonă centrală. Dorohoi, strada Nicolae Titulescu nr ...

SC cu profil construcții angajează personal

SC cu profil construcții angajează personal
SC cu profil construcții angajează personal: inginer șef șantier, dulgheri, fierari și necalificați. ...

SC angajează personal în fabrică cu profil produse lactate

SC angajează personal în fabrică cu profil produse lactate
SC TIM-MILK angajează personal în fabrică cu profil produse lactate, în Dorohoi, sat Pascari, ...

Restaurant Rezerv Art angajează bucătar

Restaurant Rezerv Art angajează bucătar
Restaurant Rezerv Art din Dorohoi angajează bucătar. Relații la telefon: 0747677372

SC cu profil agricol angajează opetrator introducere date

SC cu profil agricol angajează opetrator introducere date
Societate comercială cu profil agricol angajează operator introducere date, cu temeinice cunoștințe ...

Angajăm operatori mașini de cusut industriale pentru linia de confecționat genți și căști moto

Angajăm operatori mașini de cusut industriale pentru linia de confecționat genți și căști moto
S.C. JADE FASHION S.R.L. BOTOSANI, profil confecții marochinărie, angajează: - confecționeri cu experiență ...

Vând apartament cu 2 camere

Vând apartament cu 2 camere
Vând apartament cu 2 camere, decomandat, parter, cu fata la strada, în cartierul Plevna, ...

Vânzare casă bătrânească și teren

Vânzare casă bătrânească și teren
Vând casă bătrâneasca cu teren aferent 1433 mp, Dorohoi, strada Calea Plevnei nr.9 la intersecție ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro