Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

2
Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul in municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr. 75, judetul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant contractual, pe durata nedeterminata, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166/2023, după cum urmează:
 
Denumirea postului: Medic MG/MF
Numarul posturilor: 1 post vacant
Nivelul postului: functie de executie
Compartiment/structura Compartiment Primiri Urgente
Durata timpului de lucru: 7 ore/zi, 35 ore/saptamana
Perioada: nedeterminata
 
Conditii generale prevazute de art.3 din Ordinul MS nr. 166/2023
(1.) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
Diploma de medic sau diploma de licenta in Medicina Generala/Medicina de Familie
Atestat de studii complementare in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca
  
 (2) În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă 
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, aviz de libera practica si asigurare malpraxis si  atestat de studii complementare in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea  şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului - certificat medical A5;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.
l) Taxa de participare 150 lei.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
(4) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului. 
(5) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(6) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
(7) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(8) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
 
Concursul consta in urmatoarele etape:
a) selectia dosarelor de inscriere si stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D), prevazut in anexa nr. 3 la Ordin
b) proba scrisa
c) proba practica in functie de specificul postului publicat la concurs
 
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 27.04.2023   
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul in municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr.75, judetul Botoșani. Pana in data de 12.05.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 15.05.2023 ora 12.00       
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.05.2023 ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 16.05.2023 ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.05.2023 ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 31.05.2023, ora 10.00 medic MG/MF
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.06.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise  06.06.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.06.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 07.06.2023, ora 10.00 – medic MG/MF 
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 07.06.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei  practice 08.06.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.06.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.06.2023, ora 10.00
 
Nr. crt. Activitatea profesională şi ştiinţifică Punctajul
1. Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează 5 puncte
2. Media la examenul de specialitate *)
3. Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar **)
4. Doctorat 5 puncte
5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universităţii de medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data înscrierii la concurs) 2 puncte
6. A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii 7 puncte***)
7. Fiecare atestat de studii complementare obţinut 3 puncte
8. Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional la care candidatul este în evidenţă în ultimii 5 ani 1/10 puncte din punctajul candidatului obţinut prin programele de educaţie medicală continuă, creditate de colegiile profesionale (se acordă maximum 50 de puncte)
9. Activitate de organizare (minimum un an)
a) manager de spital sau alte instituţii sanitare
b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau educaţional la nivel naţional
d) şef de secţie, şef laborator, farmacist-şef.
e) atestat de studii complementare în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele prevăzute la nr. crt. 7 ****)
3 puncte
3 puncte
3 puncte
2 puncte
3 puncte
10. membru al societăţii/asociaţiei de specialitate cu o vechime de minimum 6 luni la data concursului 3 puncte
*) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.
**) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar.
***) Câte 5 puncte pentru fiecare a doua specialitate.
****) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.
DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

GALERIE FOTO

2
DorohoiNews.ro, 27-04-2023

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePanoramic Travel Botosani

BANCUL ZILEI !


DorohoiNews.ro


O blondă la spovedanie:
- Părinte, am preacurvit.
- De câte ori, fiica mea?
- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!DOROHOI NEWS - Primim la redacție

DorohoiNews.ro


PARTENERI - AJOFM BOTOSANI

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ZiareBotosani.ro

POLIȚIA LOCALĂ DOROHOI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Dorohoi News

DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roUMANITAR

DorohoiNews.ro

Donatii online prin contul PAYPAL…DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.roPUBLICITATE


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Vând casă în Agafton, Botoșani. Vezi detalii!

Vând casă în Agafton, Botoșani. Vezi detalii!
Vând casă în Agafton, Botoșani.  Alte detalii: - Fosa septică are aproximativ ...

Producător rezervoare și fose septice, angajăm agent comercial

Producător rezervoare și fose septice, angajăm agent comercial
Producător rezervoare și fose septice, angajăm agent comercial în relația cu depozitele de ...

SC Euromatcon SRL solicită autorizație de mediu. Vezi detalii!

SC Euromatcon SRL solicită autorizație de mediu. Vezi detalii!
SC Euromatcon SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul - Secție de producție mortare uscate, ...

Angajăm ajutor de bucătar

Angajăm ajutor de bucătar
SC din Dorohoi angajează ajutor de bucătar, cu sau experiență. Mai multe relații la telefon: 0742914731

Societate comercială din Dorohoi angajează mecanici agricoli cu experiență

Societate comercială din Dorohoi angajează mecanici agricoli cu experiență
Societate comercială din Dorohoi cu profil agricol angajează mecanici agricoli cu experiență. Informații ...

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri! Oferim și cerem seriozitate maximă! Salariul este motivant, ...

Caut loc de muncă pe tractor sau camion!

Caut loc de muncă pe tractor sau camion!
Caut loc de munca pe tractor sau pe camion în zona Dorohoi! 0771267054

Vând apartament în Blocul Turn din Dorohoi

Vând apartament în Blocul Turn din Dorohoi
Vând apartament in bloc Turn centrul cu suprafață de 54mp 2balcoane , 2debarale izolat exterior ...

Vând garsonieră confort 1

Vând garsonieră confort 1
Vând garsonieră confort 1.Cercetas stiubeanu.24 mp.utili.+boxă.etaj 3/3.Renovata:gresie,faianță,parchet, ...

Caut chirie

Caut chirie
Caut chire apartament pot oferi 700 de lei 0746558810

PARTENERI

DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro