Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

job

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, ale Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare, si conform OUG 34/2023,  privind reducerea cheltuielilor bugetare Direcția de Asistență Socială Dorohoi  organizează  concurs,  pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție,   vacante de  referent/administrator clădiri, pe durata  nedeterminata,  cu norma intreaga de munca, cu mentiunea ca acesta este post unic, deoarece  atributiile  prin continutul si natura lor,  nu se regasesc intr-o alta structura organizatorica.

Concursul va avea loc in perioada 18 septembrie 2023 – 21 septembrie 2023, dupa cum urmeaza:
- 18 septembrie 2023, ora 09.00 – proba scrisa in cadrul careia se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul;
- 21 septembrie 2023, ora 09.00 – proba practica/interviul in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Conditii generale de participare, conform art. 15 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:

- are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 - nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare  pentru postul de referent / administrator cladiri :
- Studii medii -  absolvite cu diploma de bacalaureat;
-  Vechime in munca : minim 5 ani;
- Abilități de comunicare;
- Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.
- Cunoştinţe operare PC. 

Dosarele de înscriere vor cuprinde:
- formular de înscriere la concurs, conform anexei nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022, anexat prezentului anunt;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
- copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
- certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
- curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – Birou Resurse Umane si servicii sociale furnizate prin asistentii personali.

Termenul de depunere al dosarelor: 08.09.2023, ora 14.00.
- fie la sediul D.A.S. Dorohoi,  Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali;
- fie încărcat, în format electronic, la adresa [email protected], respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În situația transmiterii documentelor prin poștă electronică, candidatul are obligația de a se prezenta cu documentele în original pentru certificarea acestora de către secretarul comisiei de concurs, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, sub sancțiunea excluderii candidatului din cadrul concursului.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă și să nu existe informații sub formă de link în corpul e-mail-ului. 

Orice document asumat în nume propriu de către candidat, transmis prin poșta electronică (formular de înscriere, declarație pe propria răspundere etc.), va fi semnat utilizând semnătura electronică avansată sau calificată.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de concurs și a formatului menționat, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Toate documentele se depun în limba română.  

Tematica concursului pentru ocuparea postului de referent/administrator cladiri:
- Cunoștințe  operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail. 
- Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea incendiilor.
- Organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor
- Managementul și organizarea Direcției de Asistență Socială Dorohoi
- Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii
- Rezolvarea problemelor ce revin sectorului administrativ-gospodăresc.
- Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.

Bibliografie concurs referent/administrator cladiri:
- Legea nr. 292/2011  a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, 
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor Cadru de Organizare si Functionare ale Serviciilor Publice de Asistentă Socială si a Structurii Orientative de Personal – anexa nr. 2;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar și capitolul Consiliul Local;
- H.C.L. nr. 110/ 2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

Cerinte proba practica:
-  Operare PC
-  Rezolvarea problemelor ce revin sectorului administrativ – gospodăresc
-  Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

- Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul : 28.08.2023 - 08.09.2023 orele 14,00 
- Selecția dosarelor: 12.09.2023 ora 10,00
- Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 13.09.2023  ora 12,00 
- Depunerea contestațiilor selecție dosare: 14.09.2023 până la ora 12,00
- Soluționarea contestațiilor selecție dosare și afișarea rezultatelor: 15.09.2023 ora 14,00
- Proba scrisă: 18.09.2023 ora 09,00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi.
- Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 19.09.2023 ora 10,00;
- Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 20.09.2023 ora 10,00;
- Soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 20.09.2023 ora -14,00;
- Afișarea contestațiilor la proba scrisă: 20.09.2023 ora 16,00;
- Proba practica/ interviu – 21.09.2023  ora 09,00;
- Afișare rezultate proba practica/interviu: 22.09.2023 ora 14,00;
- Depunerea contestațiilor la proba practica/interviu: 25.09.2023 – ora 14,00;
- Soluționare și afișare a rezultatelor după contestații la proba practica/interviu: 26.09.2023- ora 10,00;
- Afișarea rezultatelor finale – 27.09.2023 ora 14,00

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43  sau la telefon nr. 0231/617813, interior 15.

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Diet Club BT

GALERIE FOTO

job
DorohoiNews.ro, 04-09-2023

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitateBANCUL ZILEI !


DorohoiNews.ro


Trece un cortegiu funerar. Un trecător întreabă:
- Cine este mortul?
- Cred că cel din sicriu…DOROHOI NEWS - Primim la redacție

DorohoiNews.ro


PARTENERI - AJOFM BOTOSANI

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ZiareBotosani.ro

POLIȚIA LOCALĂ DOROHOI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Dorohoi News

Panoramic Travel Botosani

DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roUMANITAR

DorohoiNews.ro

Donatii online prin contul PAYPAL…DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.roPUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Sincere condoleanțe din partea colectivului Colegiului Național „Grigore Ghica” din Dorohoi

Sincere condoleanțe din partea colectivului Colegiului Național „Grigore Ghica” din Dorohoi
Colectivul Colegiului Național „Grigore Ghica” din Dorohoi este alături de domnul profesor ...

Sincere condoleanțe din partea Liceului „Regina Maria”

Sincere condoleanțe din partea Liceului „Regina Maria”
Colectivul Liceului „Regina Maria” deplânge dispariția prematură și fulgerătoare ...

„Atelier Alarme” Dorohoi angajează asistent vânzări sisteme de securitate

„Atelier Alarme” Dorohoi angajează asistent vânzări sisteme de securitate
„Atelier Alarme” Dorohoi angajeaza ASISTENT VANZARI sisteme de securitate (sisteme de supraveghere ...

Pierdut dosar

Pierdut dosar
Am pierdut astăzi, 21 noiembrie 2023, un dosar cu documente, pentru identificarea pachetului în ...

Poate cineva o caută

Poate cineva o caută
Aceasta pisicuta prietenoasa a aparut de cateva zile in zona magazinului Modern .

Colectivul Liceului „Regina Maria” Dorohoi transmite „Sincere condoleanțe!”

Colectivul Liceului „Regina Maria” Dorohoi transmite „Sincere condoleanțe!”
Cu gândul la condiția temporală a vieții omenești, dar și la faptul că nu trăim doar AICI ...

Închiriez sau vând spațiu comercial în Dorohoi

Închiriez sau vând spațiu comercial în Dorohoi
Închiriez sau vând spațiu comercial de 67,66 mp., în Dorohoi, Aleea Păcii nr.1, bloc ...

Ofer spre închiriere apartament

Ofer spre închiriere apartament
Inchiriez apartament cu 2 camere, decomandat, curat, mobilat si utilat in Olinescu. Pentru mai multa ...

Vând apartament

Vând apartament
Vând apartament, zona centrala.0758292120

Găsit ochelari

Găsit ochelari
Găsit pereche de ochelari, marți 14 noiembrie, ora 18:15, la intrarea în parcarea supermarketului ...

PARTENERI

DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro