Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

ACADEMIA DE POLIŢIE „AL. I. CUZA” BUCUREŞTI

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, strada Bld. Mihai Eminescu, nr. 57 selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru formarea poliţiştilor şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, curs de zi, sesiunea 2013.

CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne:

(1) Condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2013;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

(2) Criteriile specifice pentru recrutare:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

(3) Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în şcolile de agenţi de poliţie şi pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări.CIFRELE DE ŞCOLARIZARE APROBATE PENTRU SESIUNEA 2013:
a) Academia de poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti:
- specializarea „ordine şi siguranţă publică: 175 locuri, din care 10 locuri pentru MINORITĂŢI NAŢIONALE (4 locuri pentru romi, 4 loc pentru maghiari şi 2 loc pentru alte minorităţi /etnii).
- specializarea „drept”: 48 locuri din care 5 pentru MINORITĂŢILE NAŢIONALE (2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi/etnii)

b) Şcoala de agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina : 313 locuri din care 15  locuri pentru MINORITĂŢI NAŢIONALE ( 6 pentru romi şi 9 pentru alte minorităţi)
c) Şcoala de agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca : 160 locuri din care 15 locuri pentru MINORITĂŢI NAŢIONALE ( 6 pentru romi şi 9 pentru alte minorităţi)
d) Academia Tehnică Militară Bucureşti :
- inginerie de armament, rachete şi muniţii:
- armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului -1 loc pentru I.G.P.R.
- muniţii, rachete, explozivi şi pulberi – 1 loc pentru I.G.P.R.
- ingineria autovehiculelor :
- blindate, automobile şi tractoare – 2 locuri pentru I.G.P.R.
- echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule – 2 locuri pentru I.G.P.R.
- inginerie electronică şi telecomunicaţii:
- transmisiuni – 5 locuri pentru I.G.P.R.
- calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 6 locuri pentru I.G.P.R.
e) Institutul Medico – Militar – medicină generală – 25 locuri pentru Direcţia Medicală
f) Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
- Psihologie informaţii  - 5 locuri pentru I.G.P.R.
- Studii de securitate şi informaţii – 5 locuri pentru I.G.P.R.   
g) Şcoala Militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor terestre „Basarab I” – Piteşti:
- auto – 8 locuri pentru I.G.P.R.
- tehnică de comunicaţii – 5 locuri pentru I.G.P.R.
- maşini şi utilaje de geniu – 1 loc I.G.P.R.
- echipamente de apărare chimică, bacteriologică şi nucleară – 1 loc pentru I.G.P.R.
- operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 10 locuri pentru I.G.P.R. 
h) Şcoala Militară de maiştri militari şi subofiţeri a forţelor navale „Amiral Ion Murgescu” :
- timonier şi maşini navale – 4 locuri pentru I.G.P.R.
- motoare şi instalaţii electrice navale – 4 locuri pentru I.G.P.R.
i) ACADEMIA DE POLIŢIE „AL. I. CUZA” BUCUREŞTI – frecvenţă redusă – 18 LOCURI 

CERERILE DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere pentru instituţiile de învăţământ superior se primesc până la data de 14.06.2013, iar pentru şcolile postliceale până la data de 02.08.2013.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS:
I. Perioada de concurs
        A. Instituţiile de învăţământ superior
Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 20.07-03.08.2013.
Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii. 

        B. Şcolile postliceale
Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 07.09–15.09.2013, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.
Candidaţii se vor prezenta în perioada 07–08.09.2013 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs

II.  Etapele concursului de admitere
     A. Instituţiile de învăţământ superior
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2013 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/.      
Candidaţii recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Academia Naţională de Informaţii se prezintă pentru înscriere la sediul instituţiei de învăţământ cu BI/CI în original şi în fotocopie. Detalii pot fi obţinute şi de la secretariatul Facultăţii de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – şoseaua Odăi nr. 20, sector 1 , telefon 0214106550 int. 1382.
Probele de concurs se susţin la sediul Academiei naţionale de informaţii în perioada 22 – 26.07.2013
I.    probe eliminatorii
a.    proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă) test grilă
b.    determinarea aptitudinilor fizice (probele şi baremele sunt specifice SRI)
c.    proba de creativitate
II.    probe scrise pentru specializarea Psihologie informaţii
a.    psihologie (prima probă)
b.    limba şi literatura română (a doua probă)


B. Şcolile postliceale
În şcolile de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
          a)  Etapa I – eliminatorie – se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 09–11.09.2013 şi cuprinde:
    1.examinarea medicală;
    2. verificarea aptitudinilor fizice
La probele eliminatorii nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
          b) Etapa a II - a – proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară în data de 12.09.2013 sub formă de test-grilă la:
  1. limba română;
2.limba străină (engleză, franceză sau germană, potrivit opţiunii la înscriere).
Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs.
Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit planificării.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

DOSARUL DE RECRUTARE VA CUPRINDE:
-    cererea de înscriere tip şi C.V.
-    declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
-    copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi dacă este cazul a livretului militar
-    diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original / copie legalizată, adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2013) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în ani de liceu
-    certificat de naştere candidat , soţ, soţie , copii , certificat de căsătorie legalizate
-    cazier judiciar al candidatului
-    autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului
-    fişa medicală tip M.A.I.
-    caracterizare de la ultimul loc de muncă ( şcoală sau unitate militară), cu ştampila unităţii
-    2 foto 9*12 (numai pentru candidaţii declaraţi admis)
-    3 foto tip buletin color (3*4 cm)
-    2 dosare plic  – fără a fi scris nimic pe ele
-    20 de coli albe 

RELAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE ACCESÂND SITE-UL WWW.POLIŢIAROMANA.RO.DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roGALERIE FOTO

ACADEMIA DE POLIŢIE „AL. I. CUZA” BUCUREŞTI
DorohoiNews.ro, 31-05-2013

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

FEG Dorohoi angajează secretară

FEG Dorohoi angajează secretară
Școala Postliceală FEG Education Dorohoi angajează secretară amabilă, cu atitudine pozitivă, comunicativă ...

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!
Delta Con SRL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați, în construcții, mecanici, ...

SC angajează muncitori calificați și necalificați în construcții

SC angajează muncitori calificați și necalificați în construcții
SC PALAS PRODUCTIV SRL angajează muncitori calificați și necalificați în construcții. Angajăm: - ...

Vând apartament cu 3 camere

Vând apartament cu 3 camere
Vând apartament din cărămidă cu 3 camere , îmbunătățiri , decomandat , zona Plevna, ...

Casă de închiriat

Casă de închiriat
Casă de închiriat, cu două camere, cu hol, curte și grădină pentru legume, etc.. în ...

Mesaj de condoleanțe din partea Primarului Dorin Alexandrescu şi a colegilor din Primăria Municipiului Dorohoi

Mesaj de condoleanțe din partea Primarului Dorin Alexandrescu şi a colegilor din Primăria Municipiului Dorohoi
Primarul Municipiului Dorohoi, ing. Dorin Alexandrescu şi colegii din Primăria Municipiului Dorohoi, ...

Vând apartament cu 3 camere

Vând apartament cu 3 camere
Vând apartament cu 3 camere, 67mp, semidecomandat, complet mobilat, în Plevna, vis-a-vis ...

Caut să închiriez

Caut să închiriez
Caut urgent o casuță de închiriat în DOROHOI, pentru 3 persoane adulte. Relații la telefon: ...

Caut loc de muncă

Caut loc de muncă
Sunt o fata de 24 de ani, caut loc de muncă în Dorohoi va rog cine ma poate ajuta . Telefon 0758693488 ...

Pierdut portofel cu acte și cheie Peugeot

Pierdut portofel cu acte și cheie Peugeot
Pierdut portofel cu acte pe numele Cuzuban Constantin și cheie Peugeot 407 în zona Plevna/ 3 Fântâni/ ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro