Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

academia_de_politie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. pentru formarea poliţiştilor şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, curs de zi, sesiunea 2012, după cum urmează :
   
CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor:
(1) Condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2012;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
(2) Criteriile specifice pentru recrutare:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
(3) Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în şcolile de agenţi de poliţie şi pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea 2012 sunt:
a) Academia de poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti:
    - specializarea „ordine şi siguranţă publică: 50 locuri, din care 42 locuri pentru BĂRBAŢI, 5 locuri pentru FEMEI şi 3 locuri pentru MINORITĂŢI NAŢIONALE (1 loc pentru romi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi).
- specializarea „drept”: 19 locuri din care 14 pentru BĂRBAŢI şi 5 pentru FEMEI
       
b) Şcoala de agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina: 50 locuri din care 43 locuri pentru BĂRBAŢI, 5 locuri pentru FEMEI şi 2 locuri pentru minorităţi naţionale (1 pentru romi şi 1 pentru alte minorităţi)
       
c) Şcoala de agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca: 50 locuri din care 43 locuri pentru BĂRBAŢI, 5 locuri pentru FEMEI şi 2 locuri pentru minorităţi naţionale (1 pentru romi şi 1 pentru alte minorităţi)


d) Academia Tehnică Militară Bucureşti – Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:
– Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitate naţională – 6 locuri BĂRBAŢI şi FEMEI;
- Inginerie electronică şi telecomunicaţii „Transmisiuni” – 6 locuri BĂRBAŢI şi FEMEI (4 locuri pentru I.G.P.R. şi 2 locuri pentru I.G.J.R.)
- Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament – construcţii şi fortificaţii – 2 locuri pentru I.G.J.R.

e) Institutul medico militar – Sănătate – medicină generală 10 locuri BĂRBAŢI şi FEMEI pentru DIRECŢIA MEDICALĂ

f) Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – Ştiinţe militare , informaţii şi ordine publică – „Psihologie informaţii” 5 locuri BĂRBAŢI şi FEMEI pentru I.G.P.R.
    
Cererile de înscriere la concursul de admitere pentru instituţiile de învăţământ superior se primesc până la data de 22.06.2012, iar pentru şcolile postliceale până la data de 10.08.2012.
   
Recrutarea se realizează potrivit procedurilor în vigoare, în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS:
I. Perioada de concurs
        A. Instituţiile de învăţământ superior
Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 21.07-04.08.2012.
Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii. 

        B. Şcolile postliceale
Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 08.09–18.09.2012, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.
Candidaţii se vor prezenta în perioada 08–09.09.2012 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs
La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii au asupra lor cartea de identitate/ paşaportul, diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2012) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu,  foaia matricolă a studiilor liceale în original sau în copie legalizată, contravaloarea taxei de înscriere, respectiv documentele doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere (conform prevederilor metodologiilor de admitere).
Persoanele sunt exceptate de plata taxei de concurs  sunt:
a)orfanii de ambii părinţi;
b)cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
c)copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
d)răniţii în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
e)cei care au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;
f)absolvenţii liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la concursul de admitere.
Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data
înscrierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

II.  Etapele concursului de admitere
     A. Instituţiile de învăţământ superior
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/.      
Candidaţii recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Academia Naţională de Informaţii vor fi anunţaţi să se prezinte în ziua de 10.07.2012, ora 09.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, strada Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucureşti, pentru susţinerea testării psihologice iar în data de 11.07.2012 ora 08.00 pentru susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probelor de evaluare a aptitudinilor fizice. Relaţii la telefon 021/315.93.73, interior 11422 sau 11407.

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale au asupra lor cartea de identitate/paşaportul, pix sau stilou de culoare albastră  şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.
    
Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care promovează probele eliminatorii susţin probele de cunoştinţe la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat, potrivit graficului întocmit de fiecare dintre acestea.

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, candidaţii vor susţine o probă de concurs, eliminatorie, de limba engleză. Nota obţinută la limba engleză se ia în considerare la calcularea mediei de admitere, cu ponderea stabilită de fiecare instituţie de învăţământ.

Candidaţii recrutaţi pentru Academia Naţională de informaţii se prezintă pentru înscriere la sediul instituţiei de învăţământ cu BI/CI în original şi în fotocopie. Detalii pot fi obţinute şi de la secretariatul Facultăţii de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – şoseaua Odăi nr. 20, sector 1 , telefon 0214106550 int. 1382.

Probele de concurs se susţin la sediul Academiei naţionale de informaţii în perioada 23 – 27.07.2012
I.probe eliminatorii
a.proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă) test grilă
b.determinarea aptitudinilor fizice (probele şi baremele sunt specifice SRI
c.proba de creativitate
II.probe scrise pentru specializarea Psihologie informaţii
a.psihologie (prima probă)
b.limba şi literatura română (a doua probă)

B. Şcolile postliceale
În şcolile de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
a)  Etapa I – eliminatorie – se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 10–14.09.2012 şi cuprinde:
1.examinarea medicală;
2. verificarea aptitudinilor fizice
La probele eliminatorii nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
      b) Etapa a II - a – proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară în data de 15.09.2012 sub formă de test-grilă la:
  1. limba română;
2.limba străină (engleză, franceză sau germană, potrivit opţiunii la înscriere).
Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs.

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării astfel:
·    pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: în perioada 25 iunie – 04 iulie 2012;
·    pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal: în perioada 13 – 24 august 2012.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Diet Club BT

GALERIE FOTO

academia_de_politie
DorohoiNews.ro, 14-06-2012

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Diet Club BT

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

CMC

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PUBLICITATE

Dealu MoriiPUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Angajăm reprezentant vânzări Orange

Angajăm reprezentant vânzări Orange
Angajăm reprezentant vânzări Orange. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: [email protected] ...

SC din Dorohoi angajează fată la bar

SC din Dorohoi angajează fată la bar
Societate comercială angajează fată la bar (Piața Dorohoi). Relații la telefon: 0744521409

Commando Dorohoi angajează personal

Commando Dorohoi angajează personal
COMMANDO DOROHOI, angajează personal calificat sau necalificat în funcția de barman, ospătar, ...

Mindo Dorohoi angajează inginer automatizări

Mindo Dorohoi angajează inginer automatizări
Mindo Dorohoi angajeaza inginer automatist. Relatii la telefon:0743146820 sau [email protected]

Mindo Dorohoi angajează electrician

Mindo Dorohoi angajează electrician
Mindo Dorohoi angajeaza electrician. Relatii la telefon: 0743146820 sau [email protected]

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri (Locație nouă în Dorohoi)

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri (Locație nouă în Dorohoi)
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri, locație nouă în Dorohoi. Oferim și cerem seriozitate ...

Sincere condoleanțe!

Sincere condoleanțe!
Familia Catalucci (Italia) trimite sincere condolențe pentru familia Postăvariu. Dumnezeu să-l odihnească  ...

Vând sau schimb cu garsonieră

Vând sau schimb cu garsonieră
Vand sau schimb cu garsniera plus diferenta ,apartament cu 3 camere,decomandat,orientare E -S - V , blc ...

Șofer cu experiență caut un loc de muncă disponibil

Șofer cu experiență caut un loc de muncă disponibil
Sofer profesionist cat B,C,D,E caut loc de munca in Dorohoi Tel: 0744168517

Teren de vânzare în Văculești

Teren de vânzare în Văculești
Teren de vanzare in Vaculesti! (linga statia de transport) 4 euro metrul patrat. Suprafata este de 72 ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro