Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

asistenti_medicali
Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul in municipiul Dorohoi, str. Bulevardul Victoriei nr.75, judetul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:
 
Denumirea postului: Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant
Numarul posturilor: 3 posturi vacante
Nivelul postului: functie de executie
Compartiment/structura Sectia Pediatrie
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana
Perioada: nedeterminata
 
Denumirea postului: Asistent medical specialitatea radiologie si imagiestica medicala cu PL, grad profesional debutant
Numarul posturilor: 2 posturi vacante
Nivelul postului: functie de executie
Compartiment/structura Laboratorul Radiologie si Imagistica Medicala
Durata timpului de lucru: 6 ore/zi, 30 ore/saptamana
Perioada: nedeterminata
 
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
 
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs 
Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant:
Studii - diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta
sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii  Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976 – 1994  inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
Vechimea in munca: nu sunt conditii de vechime
Asistent medical specialitatea radiologie si imagiestica medicala cu PL, grad profesional debutant:
Studii - diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta – specialitate radiologie
sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii  Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976 – 1994  inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
Vechimea in munca: nu sunt conditii de vechime.
 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 31.01.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul in municipiul Dorohoi, str. Bulevardul Victoriei nr. 75, judetul Botoșani. Pana pe 14.02.2023, ora 15.30
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 16.02.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 17.02.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 20.02.2023, ora 12.00 
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.02.2023, ora 15.30
7. Susţinerea probei scrise 22.02.2023, ora 10.00- Asistent medical specialitatea radiologie si imagiestica medicala cu PL, grad profesional debutant 22.02.2023, ora 11.00 - Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant
8. Afişarea rezultatului probei scrise 22.02.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise  23.02.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.02.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 24.02.2023, ora 10.00- Asistent medical specialitatea radiologie si imagiestica medicala cu PL, grad profesional debutant 24.02.2023, ora 11.00 - Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 24.02.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 27.02.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.02.2023, ora 15.30
15. Afişarea rezultatului final al concursului 28.02.2023, ora 12.00
 
BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical specialitatea radiologie si imagiestica medicala cu PL, grad profesional debutant:
• Urgente medico-chirurgicale – sinteze – Lucretia Titirca
• Radioimagistica medicala – radiofizica si tehnica – A.Bratu, C Zaharia
• Ordinul MSP nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Legea nr. 46/2003 – drepturile pacientului
• Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia
 
TEMATICA 
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical specialitatea radiologie si imagiestica medicala cu PL, grad profesional debutant:
 
• Urgente medico-chirurgicale – sinteze – Lucretia Titirca
• Radioimagistica medicala – radiofizica si tehnica – A.Bratu, C Zaharia
• Ordinul MSP nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
• Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
• Legea nr. 46/2003 – drepturile pacientului
• Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia
 
BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant:
• Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – GHID DE NURSING. Coordonator Lucretia Titirca
• Manual de Nursing Vol. 3. Coordonator Prof. Dr. Marcean Crin
• Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali. Sub redactia Lucretia Titirca
• Urgente medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistentii medicali. Ed. a III-a. Lucretia Titirca
• Specialitate Pediatrie – 493 de teste pentru examene si concursuri – Asistenti medicali. Coordonator Oprea Luminita Elena
• Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale. Coordonator: Lucretia Titirca
 
TEMATICA 
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant:
• Punctiile - generalitati
• Recoltarea produselor biologice si patologice
• Sondaje, spalaturi, clisme
• Administrarea medicamentelor
• Ingrijirea nou-nascutului si a sugarului – generalitati: primele ingrijiri acordate nou-nascutului la termen, sanatos, ingrijiri din perioada neonatala, rolul asistentei in acordarea ingrijirilor necesare nou-nascutului sanatos si a celui cu risc crescut, ingrijirea nou-nascutului si sugarului pana la externarea din maternitate si interventii la domiciliu.
• Ingrijirea copilului cu convulsii
• Ingrijiri in pediatrie – crestere, dezvoltare si maturitate
• Nevoile fundamentale ale fiintei umane
• Urgente in pediatrie – insuficienta respiratorie acuta, convulsiile, sindromul de deshidratare acuta
 
Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0231/613240, int. 2078 la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: http://www.spitaldorohoi.ro, persoană de contact: jr. Arseni Marius Gabriel, având funcția de consilier juridic in cadrul Serviciului RUNOS
DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Diet Club BT

GALERIE FOTO

asistenti_medicali
DorohoiNews.ro, 31-01-2023

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Salon

Diet Club BT

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

CMC

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PUBLICITATE

Dealu MoriiPARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

SC CRISTINA FASHION GROUP SRL solicită autorizație de mediu

SC CRISTINA FASHION GROUP SRL solicită autorizație de mediu
SC CRISTINA FASHION GROUP SRL solicita autorizatie de mediu pentru obiectivul fabrica de confectii situat ...

SC angajează muncitori pentru fabrică de produse lactate

SC angajează muncitori pentru fabrică de produse lactate
SC RAM SRL angajează muncitori pentru fabrică de produse lactate IBĂNEȘTI. Relații la telefon 0745977381 ...

Asociație Sportivă angajează antrenor de tenis

Asociație Sportivă angajează antrenor de tenis
Asociația Sportivă Tenis Club 2008 din Dorohoi angajează antrenor tenis pentru baza sportiva situată ...

SC angajează laborantă și operatori fabrică de rafinare ulei

SC angajează laborantă și operatori fabrică de rafinare ulei
SC din Dorohoi angajeaza laboranta și operatori fabrica de rafinare ulei .CV se vor trimite pe adresa ...

M FAST FOOD Dorohoi. Vezi meniul și ofertele!

M FAST FOOD Dorohoi. Vezi meniul și ofertele!
Iubitorii de gustări tip fast-food, produse marca „M Food”, pot profita din nou de produsele ...

SC cu Punct de lucru în Dorohoi angajează urgent

SC cu Punct de lucru în Dorohoi angajează urgent
Societate comercială cu punct de lucru în Dorohoi angajează URGENT: - RESPONSABIL AMENAJĂRI ...

Angajăm reprezentant vânzări Orange

Angajăm reprezentant vânzări Orange
Angajăm reprezentant vânzări Orange. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: [email protected] ...

Commando Dorohoi angajează personal

Commando Dorohoi angajează personal
COMMANDO DOROHOI, angajează personal calificat sau necalificat în funcția de barman, ospătar, ...

Bella Vita Salon Dorohoi angajează Manichiuristă / Pedichiuristă

Bella Vita Salon Dorohoi angajează Manichiuristă / Pedichiuristă
Ne mărim echipa! Bella Vita Salon Dorohoi angajează Manichiuristă / Pedichiuristă pentru locația ...

Vând apartament cu 3 camere

Vând apartament cu 3 camere
Vand apartament 3 camere,izolat 2016,decomandat, usa metalica,hol spatios, bucatarie mare,usi schimbate,gresie,faianta,parchet ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro