Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Dorohoi Centrul Jurjac

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DOROHOI - CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ,,JURJAC’’ în parteneriat cu unitățile de învățământ, furnizorii de servicii sociale din Municipiul Dorohoi organizează concursul ”Lumină din suflet de copil” în perioada martie-aprilie 2011.
Parteneri:
·    Unitățile de învățământ din Municipiul Dorohoi
·    Primăria Municipiului Dorohoi
·    ONG –uri locale
·    Furnizori de servicii sociale din Municipiul Dorohoi
·    Agenți economici locali
Obiectivele specifice ale proiectului:
-    Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
-    Descoperirea talentelor creativ-artistice;
-    Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între copii şi între copii şi adulţi;
-    Stimularea şi promovarea capacităţii creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii,
-    Promovarea imaginii unităţii şcolare în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate.
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
-    preşcolari, elevi, părinţi, cadre didactice şi alţi colaboratori din comunitatea locală.
Proiectul  îşi propune: organizarea unui concurs  de  creaţie  plastică  şi artistică pe secțiuni:
-    ouă încondeiate
-    icoane
-    colaje
-    fotografii sugestive – pe suport electronic,
Lucrările pot fi individuale sau lucrate în echipă.
Detalii in documentul atașat.

 

,, LUMINĂ DIN SUFLET DE COPIL”
PROIECT EDUCAȚIONAL

APLICANT: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DOROHOI - CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ,,JURJAC’’
STR.Ștefan cel Mare nr.43, Dorohoi
Nr. de telefon /fax 0231617813
Site : www.dasdorohoi.ro
Persoana de contact: Chirilă Claudia

COORDONATORI:
Radu Dan Surdu
Chirilă Claudia

ECHIPA DE PROIECT:
- Lupu Cristina
- Chiorescu Mihaela
- Apetre Adriana

INFORMAŢII DESPRE PROIECT Titlul: LUMINĂ DIN SUFLET DE COPIL - Proiectul se încadrează în categoria cultural – artistic

REZUMATUL PROIECTULUI
Activitatea  proiectului  se bazează pe concursuri de creaţie plastică,proiect social, expoziţii.
Număr de copii implicaţi: aproximativ 2000 preşcolari şi elevi;
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
-    Promovarea proiectului;
-    Înscrierea unităţii de învăţământ şi a echipei de proiect;
-    Concursuri de creaţie plastică, acţiuni umanitare, expoziţii, activităţi practice.
-    Evaluare – Proiect „LUMINĂ DIN SUFLET DE COPIL”

Parteneri:
·    Unitățile de învățământ din Municipiul Dorohoi
·    Primăria Municipiului Dorohoi
·    ONG –uri locale
·    Furnizori de servicii sociale din Municipiul Dorohoi
·    Agenți economici localiD.PREZENTAREA  PROIECTULUI
Argument. Analizând modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi intelectuale  întâlnite zi de zi, se constată nevoia organizării de activităţi care să-i mobilizeze pe copii în realizarea unor creaţii plastice şi artistice proprii, să le cultive sentimentul „frumosului”.
Grădiniţa, şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a
fiecărui copil, stimulându-l în căutarea şi descoperirea aptitudinilor/intereselor/talentelor acestora, cultivându-le  simultan  aplicaţia  şi  perseverenţa  în  realizarea  obiectivelor  propuse.  Spiritul  de echipă, colaborarea, intercunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi dezvoltate prin activităţile din cadrul proiectului.
Acest  proiect  răspunde  nevoii  de  a  organiza  activităţi  care  să  urmărească  îmbogăţirea cunoştinţelor   elevilor,  prin  achiziţionare  de  noutăţi,  dezvoltarea  şi  lărgirea  orizontului  lor cultural, participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, contactul cu lumea reală, valorificarea  propriei  munci  pentru  un  scop  nobil,  să  formeze  şi  să  consolideze  atitudini  şi convingeri.
Proiectul se desfăşoară în toate instituţiile partenere, respectând regulamentul de organizare şi
desfăşurare, din anexa proiectului.
Obiectivul general / scopul:
Încurajarea creativităţii, a gândirii proprii, valorificarea potenţialului creator al copiilor, prin realizarea unor lucrări artistice și plastice originale, pe temele stabilite, valorificarea propriei munci pentru un scop nobil.
Obiectivele specifice ale proiectului:
-    Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
-    Descoperirea talentelor creativ-artistice;
-    Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între copii şi între copii şi adulţi;
-    Stimularea şi promovarea capacităţii creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii,
-    Promovarea imaginii unităţii şcolare în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate.
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
-    preşcolari, elevi din ciclul primar, părinţi, cadre didactice şi alţi colaboratori din comunitatea locală.
Durata proiectului: 2 luni (martie –aprilie 2011)

Descrierea activităţilor:

Activitatea  nr. 1
Titlul activităţii:  Promovarea proiectului
Data / perioada  de desfăşurare: 14 martie – 31 martie 2011
Locul desfăşurării:  site-ul DAS Dorohoi, presa locală, fluturași,
Participanţi: echipa de proiect
Descrierea  activităţii:   Activitatea  îşi  propune  mediatizarea  proiectului  care  se  derulează  prin parteneriat în mai multe unităţi de învățământ din Municipiul Dorohoi.
Responsabili:  Chiorescu Mihaela, Lupu Cristina, Apetre Adriana
Metode/mijloace  de  realizare:  agregarea  informaţiilor  într-un  material  informativ  coerent.

Activitatea nr. 2
Titlul activităţii:  Înscrierea unităţilor de învăţământ/ furnizorilor de servicii sociale  în proiect pe baza fişelor din anexa.
Data/perioada  de desfăşurare: 1 aprilie – 15 aprilie 2011
Locul desfăşurării: Centrul de zi pentru copii ,,JURJAC’’
Participanţi: educatoare, învăţătoare, profesori,
Descrierea activităţii:  Înscrierea unităţii de învăţământ/ furnizori de servicii sociale  şi a echipei de proiect, pe baza fişei, care se va trimite pe e-mail : [email protected]
Responsabili:  echipa de proiect
Metode / mijloace de realizare:  poştă electronică;
Modalităţi de evaluare:  centralizarea numărului de participantţi din cadrul proiectului.

Activitatea  nr. 3
Titlul activităţii:  Realizarea lucrărilor și transmiterea lor organizatorilor
Data / perioada  de desfăşurare: 15  aprilie -22 aprilie 2011
Locul desfăşurării: în toate unităţile şcolare, în cadrul furnizorilor de servicii sociale, ONG-uri înscrise în proiect
Număr de participanţi: preşcolari, şcolari, cadre didactice, părinţi înscrişi în proiect;
Descrierea activităţii:
Activitatea îşi propune: organizarea unui concurs  de  creaţie  plastică  şi artistică pe secțiuni:
-    ouă încondeiate
-    icoane
-    colaje
-    fotografii sugestive – pe suport electronic,
Lucrările pot fi individuale sau lucrate în echipă.
Se va alcătui un album de prezentare care va fi fi distribuit în unitățile partenere.
Responsabili:  echipa de proiect
Metode/mijloace de realizare: ateliere de lucru, expoziţii, jurizare.
Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea calitativă a materialelor realizate, feed-back-ul activităţii.

Activitatea  nr. 4
Titlul activităţii:  Evaluare – Proiect  „LUMINĂ DIN SUFLET  DE COPIL”
Data / perioada  de desfăşurare: MARTIE –APRILIE 2011
Locul desfăşurării: Centrul de zi pentru copii ,,JURJAC’’

Rezultatele   aşteptate  ca  urmare  a  implementării  proiectului,  precum  şi  metodele  de evaluare a acestor rezultate:
Rezultate cantitative:
-    creşterea numărului de copii participanţi la activităţi;
-    publicarea rezultatelor proiectului pe site, impresii ale participanţilor, materiale de studiu, etc.;
-    alcătuirea unor materiale suport metodic
Rezultate calitative:
- îmbunătăţirea calităţii actului educativ;
- instruirea subiecţilor într-un mediu relaxat, ne-coercitiv, prin metode active;
- valorificarea potenţialului creativ al participanţilor;
- dezvoltarea spiritului competitiv şi de lucru în echipă;
- creşterea potenţialului elevilor de adaptare la situaţii noi;
- dezvoltarea abilităţilor de căutare şi filtrare a informaţiilor;
- creşterea capacităţii de analiză şi sinteză a informaţiilor;
- formarea între grupurile de elevi participanţi a relaţiilor bazate pe prietenie, toleranţă, comunicare, cooperare.


Evaluare:
·    Observaţii făcute asupra impactului pe care l-a avut proiectul asupra grupului țintă.
·    Observarea  comportamentului copiilor  implicaţi  în  activităţile  proiectului,  consemnarea acestor observaţii de către cadrele didactice îndrumătoare, centralizarea acestora la finalul proiectului;
·    Participanţii la activităţile concurs vor primi diplome de participare.
Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:
-    beneficiari direcţi: copiii din unitățile de învățământ / furnizori de servicii sociale parteneri
-    beneficiari indirecţi: cadrele didactice, părinţii copiilor, comunitatea locală
Asigurarea continuităţii/sustenabilității proiectului:
Printr-o  evaluare  obiectivă  şi  o  diseminare  corespunzătoare  a  rezulatelor  proiectului,  prin atragererea de noi parteneri în proiect, atât în calitate de colaboratori, cât şi de posibili finanţatori,
se asigură posibilitatea continuării proiectului şi în anul următor.
Activităţi  de promovare/mediatizare şi diseminare derulate în timpul implementării proiectului şi după incheierea acestuia:
Promovare/mediatizare şi diseminare:
·    Site-ul instituției
·    Mass media locală;
·        CD-uri, DVD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate;

Resurse implicate: Umane:
- preşcolari, şcolari
- cadrele didactice;
- instructori educatie
- părinţii;
- membrii comunităţii locale.
Informaţionale:
- materiale didactice adecvate temelor abordate;
- pliante.
Materiale:
- calculatorul, imprimanta, poşta electronică, CD-uri, DVD-uri;
- diplome.
Financiare: sponsorizări           DIRECTOR,                                                     Șef centru de zi,
   ec. RADU DAN SURDU                                           Claudia Chirilă
          

         PROIECT EDUCAȚIONAL „LUMINĂ DIN SUFLET DE COPIL ‘’
REGULAMENTUL
Proiectul se adresează preşcolarilor,  elevilor şi cadrelor  didactice, instructorilor,  care  doresc  să  desfăşoare  activităţi  extraşcolare  în  perioada martie 2011 –  aprilie 2011, după următorul calendar:
1.    Promovarea proiectului  - „Lumină din suflet de copil”
a.    Perioada de desfășurare: 14 martie-31 martie 2011
b.    Descrierea activității: - mediatizarea proiectului care se derulează prin parteneriat în mai multe unități de învățământ.
c.    Metode/mijloace de realizare : site DAS Dorohoi www.dasdorohoi.ro , presa locală
d.    Responsabili: Chiorescu Mihaela, Lupu Cristina, Apetre Adriana

2.    Înscrierea unităților de învățământ în proiect pe baza fișelor din anexă
a)    Perioada de desfășurare: 1 aprilie-15 aprilie 2011
b)    Locul desfășurării : Centrul de zi pentru copii ,,Jurjac’’
c)    Descrierea activității: Înscrierea unității de învățămînt/furnizorului de servicii sociale, pe baza fișei, care se va trimite pe e-mail  [email protected]
d)    Responsabil : echipa de proiect a Centrului de zi,,Jurjac’’.
3.    Realizarea lucrărilor și transmiterea lor organizatorului
a)    Perioada de desfășurare :15 aprilie -22 aprilie 2011
b)    Locul desfășurării : în toate unitățile participante
c)    Descrierea activității : -Concurs  de creație plastică și artistică, icoane, fotografii sugestive in format electronic s.a. (Tema -,,Ouă încondeiate ”)
d)    Acțiuni umanitare  (donații către copii, bătrâni).
e)    Responsabil: echipa de proiect.
f)    Se va întocmi un album de  prezentare care va fi distribuit în școlile partenere.
4.    Evaluarea proiectului: ,Lumină din suflet de copil “
a.    Perioada de desfășurare: 22Aprilie 2011
b.    Locul  desfășurării: Centrul de zi pentru copii ,,Jurjac ‘’
c.    Responsabil: echipa de proiect a Centrului de zi pentrtu copii ,Jurjac ‘’
 
NOTĂ:

Obligaţiile coordonatorului la nivel de unitate:
- Înscrie unitatea în proiect pe baza fişei de înscriere;
- Constituie echipa de proiect din toate cadrele didactice înscrise în proiect - (comisia de organizare şi comisia de jurizare);
Obligaţiile echipei de proiect la nivel de unitate:
1. Comisia de organizare:
- informează în timp util cadrele didactice din unitate;
- colectează materialele cadrelor didactice înscrise în proiect;
- organizează la nivelul unităţii o singură expoziţie cu aceste materiale, pe clase/grupe, care
va purta numele  proiectului;
- după  jurizarea  lucrărilor,  întocmeşte  portofoliul  proiectului,  la  nivel  de  unitate 
- trimite echipei de proiect al Centrului de zi ,,Jurjac’’ lucrările selectate, fotografii reprezentative din cadrul activităţilor    proiectului   (momente    din    activitate, acţiuni   de    caritate) şi numele tuturor copiilor şi cadrelor didactice participante în proiect, în termenele stabilite, conform calendarului proiectului.
2. Comisia de jurizare:
- selectează lucrările şi materialele expuse, având în vedere respectarea temei activităţii,
originalitatea.
- numărul lucrărilor din portofoliul unităţii va corespunde numărului de clase/grupe prinse în proiect.
Obligaţiile cadrelor indrumatoare, înscrise în proiect:
-    respectarea tematicilor şi termenelor, din cadrul proiectului.

Lucrările pot fi executate în tehnici diferite (acuarele, creioane colorate, tempera etc.) sau pot fi confecţionate din materiale diferite. Tehnicile folosite si materialele pe care se vor realiza lucrările ramân la atitudinea participanților.
Pe spatele fiecărei lucrări în colţul din dreapta,  jos, se vor menţiona, pe o etichetă: titlul lucrării,  numele  şi  prenumele  preşcolarului /şcolarului,  grupa/clasa,  unitatea  şcolară,  cadrul îndrumător.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

              Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare.
             Lucrările in format electronic pot fi trimise pe cd/dvd sau pe e-mail: [email protected]

 
 
PROIECT EDUCAȚIONAL
„LUMINĂ DIN SUFLET DE COPIL”


FIŞA DE INSCRIERE  – LA NIVEL DE UNITATE


NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI  ÎNDRUMĂTOR:SPECIALITATEA:UNITATEA PARTICIPANTĂ:
GRUPA/CLASA:ADRESA UNITĂŢII PARTICIPANTE: _Adresa de e-mail        

şi nr. telefon     


Preşcolari  / şcolari înscrişi în concurs:

 
Nr. Crt.    Numele şi prenumele copilului    Secţiunea      
1.              
2.              
3.              
4.              
5.             
Notă:În cazul în care, cadrul didactic doreşte să înscrie mai mulţi copii, va anexa lista cu numele şi
secţiunea. 
 ACORD DE PARTENERIAT

PROIECT EDUCAȚIONAL „LUMINĂ DIN SUFLET DE COPIL”


Încheiat între DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – Centrul de zi pentru copii ”Jurjac”, reprezentată de director ec. RADU DAN SURDU
şi       reprezentată de         în vederea realizării proiectului educațional ,,LUMINĂ DIN SUFLET DE COPIL”

Organizatorii se obligă:
-    Să trimită tuturor şcolilor participante /furnizorilor  de servicii sociale  documentaţia completă a parteneriatului;
-    Să realizeze DVD-uri cu materialele cuprinse în proiect;
-    Să ofere diplome cadrelor didactice, copiilor participanţi la proiect.


Unitatea școlară / furnizorul de servicii sociale participant se obligă:
-    Să trimită Centrului de zi pentru copii ,,Jurjac’’un exemplar semnat şi stampilat din ACORDUL DE PARTENERIAT;
-    Să participe la  activităţile care au loc în cadrul proiectului;
-    Să respecte calendarul activităţilor.


Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata realizării proiectului – 2 luni.

Prezentul acord se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.


Unitatea de învățământ/furnizori de servicii sociale publici/privați  
          Centrul de zi pentru copii,,JURJAC’

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Diet Club BT

GALERIE FOTO

Dorohoi Centrul Jurjac
DorohoiNews.ro, 17-03-2011

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Diet Club BT

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

CMC

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PUBLICITATE

Dealu MoriiPUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Angajăm reprezentant vânzări Orange

Angajăm reprezentant vânzări Orange
Angajăm reprezentant vânzări Orange. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: [email protected] ...

SC din Dorohoi angajează fată la bar

SC din Dorohoi angajează fată la bar
Societate comercială angajează fată la bar (Piața Dorohoi). Relații la telefon: 0744521409

Commando Dorohoi angajează personal

Commando Dorohoi angajează personal
COMMANDO DOROHOI, angajează personal calificat sau necalificat în funcția de barman, ospătar, ...

Mindo Dorohoi angajează inginer automatizări

Mindo Dorohoi angajează inginer automatizări
Mindo Dorohoi angajeaza inginer automatist. Relatii la telefon:0743146820 sau [email protected]

Mindo Dorohoi angajează electrician

Mindo Dorohoi angajează electrician
Mindo Dorohoi angajeaza electrician. Relatii la telefon: 0743146820 sau [email protected]

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri (Locație nouă în Dorohoi)

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri (Locație nouă în Dorohoi)
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri, locație nouă în Dorohoi. Oferim și cerem seriozitate ...

Vând Skoda Fabia

Vând Skoda Fabia
Vand skoda fabia 1,4 mpi an 2002 acte valabile,schimbat recent discuri placute bucse,capete bara. Schimburi ...

Vând apartament cu 2 camere

Vând apartament cu 2 camere
Vând apartament 2 camere,str.1 Decembrie, 50mp,etaj 4,complet renovat, izolat,șarpanta,gaz,,preț ...

Vând apartament cu 3 camere

Vând apartament cu 3 camere
Vând apartament 3 camere parter lângă magazinul Splendid ,65mp,renovat complet 49.000 euro ...

Vând păsări românești, de țară

Vând păsări românești, de țară
Vând curci, gâște și rațe gotice. tel. 0725381048

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro